ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА - КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРБИЈЕ И СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Article author: 
Зорка Grandov, Радица Јовановић
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Европска унија придаје велики значај заштити потрошача. На то указују и бројни акти којима се заштита потрошача уређује, а који представљају окосницу за усклађено деловање свих националних тела на подручју заштите потрошача и невладиних организација. Европска унија је земљама чланицама дала смернице за стварање јединствене политике заштите потрошача, за подручја која су пре уласка у Унију била искључиво у националној надлежности.
Земље Западног Балкана, поред проблема транзиције и либерализације увоза, прате и проблеми неусклађености прописа о квалитету робе и услуга са стандардима Европске уније. Без обзира што улажу велике напоре за усклађивање стандарда, на свом тржишту још увек се производи, или увози, неквалитетна роба која представља ризик по здравље и безбедност потрошача (играчке, текстил, козметички препарати, као и други производи). Остваривање заштите потрошача значајан је предуслов за изградњу тржишног амбијента привређивања и успостављање ефикасне привредне структуре и ефикасније усклађивање односа на тржишту. Заштита потрошача је питање у чије решавање треба да буду укључене, не само држава и њене надлежне институције, већ и привредни субјекти који потрошачима нуде своје производе и услуге. 
Стање и напредак у заштити порошача у земљама Западног Балкана истражено је и приказано кроз компаративну анализу неке земље ЕУ i Србије. Упoређене су земље које су прошле транзицију и које су блиски суседи са Србијом; и кроз компаративну анализу Србијe са неким земљама Западног Балкана. Упoређене су земље које су у процесу транзиције и приступања ЕУ, блиски су суседи и делимо наслеђе бивше државе

Summary:

The European Union attaches great importance to the protection of consumers appointing various acts regulating this consumer protection, which constitute the backbone of the concerted action of all national bodies in the area of consumer protection and non – governmental organizations. The European Union gave its member states directions to create a unifi ed policy of consumer protection for areas that were exclusively within the national jurisdiction before joining the Union. 

Countries of the Western Balkan, in addition to the problems of transition and the liberalization of imports, struggle with problems of non-compliance of regulations on the quality of goods and services within the European Union standards. No matter what efforts are made to harmonize standards, on its market is still being produced, or imported poor quality goods that pose a risk to the health and safety of consumers (toys, textiles, cosmetics and the other products). The substantiation of consumer protection is an important prerequisite for establishing the market business environment and the effi cient establishment of market relations. Consumer protection is an issue whose solution should include not only the state and its relevant institutions, but commercial entities that offer their customers products and services as well.

The status and progress in the protection of consumers within countries of the Western Balkan explored and shown through a comparative analysis of some EU countries with Serbia. Compared were countries that went through transition and who are close neighbours of Serbia; and through a comparative analysis of Serbia with some countries of the Western Balkan – Compared were countries that are in the process of transition and EU accession and are close neighbours sharing in the legacy of the former state.

The high level of consumer protection is one of the goals which countries of the Western Balkan are leaning towards on the path towards joining the European Union. Thus, all countries have initiated activities on the harmonization and improvement of regulations in the fi eld of consumer protection. Of which Croatia is the most successful as they are in line with the level of the EU accession process. Western Balkan countries have recognized the need in educating and informing their consumers, since knowledge of consumer rights is the key solution to everyday problems with faulty equipment, accounts, unheeded complaints, etc. In this manner, citizens, as consumers, would posses the same rights as consumers in developed countries.