СТРАТЕГИЈА ЦЕНА НА МЕЂУНАРОДНОМ ТРЖИШТУ

Article author: 
Маја Ћирић, Бојан Вапа
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

У процесу међународног маркетинга, предузеће се налази у различитим ситуацијама које резултирају потребом за доношењем одлука о ценама.  Предузеће дефинише различите одлуке о ценама праћењем динамике тржишта, интерних и екстерних фактора који утичу на доношење одлуке и праћењем својих потреба. Проблематика цена у међународном маркетингу изложена је низу изазова који се јављају услед деловања фактора међународног пословног окружења. Један део стратешких проблема политике цена је заједнички и јавља се истим интензитетом и истог или сличног профила за све учеснике на светском тржишту. Када се предузеће једном определи за одређено тржиште, тј земљу, тада мора да донесе одлуку са каквим ће ценама наступати на том тржишту. Циљ овога рада јесте да се помогне менаџерима у доношењу одлука о формирању цена на међународном тржишту. Доношење одлука о ценама у међународном маркетингу за већину предузећа није једноставно и захтева висок степен опрезности пошто је цена једини инструмент маркетинг микса који генерише добит, а сви остали инструменти су извори трошкова. Како бисмо најадекватније могли да формирамо цену, у раду ћемо се бавити стратешким проблемима цена  као и методама за формиранје цена.