Стратешки правци руралног развоја Србије

Article author: 
Лела Ристић, Милан Вујичић
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Рурална подручја у Србији се разликују у економском, социо-културном и демографском смислу. Разлике су условљене њиховим геоморфолошким карактеристикама, бројем становника, економском структуром, инфраструктурном опремљеношћу, као и развојним потенцијалима, који представљају основ дефинисања приоритетних циљева и стратегија развоја. Разумевање кључних фактора и функција развоја руралног простора утиче на конципирање ефикасније руралне стратегије и политике, усмеравање руралног развоја од стране државе и локалне самоуправе, водећи рачуна о специфичним потребама и интересима руралне заједнице, при чему посебно оним који се односе на вредности и квалитет живота. С обзиром на хетерогеност руралних подручја у Србији, у раду се указује на различите стратегије и моделе развоја, као и на потребу доследне анализе сопствених потреба и могућности, у духу нове руралне политике Европске уније.