ANALIZA BILANSA STANJA S ASPEKTA UGRAĐENIH PROCJENA

Article author: 
Nedim Smailović, Milanka Aleksić, Nina Uremović
Year the article was released: 
2020
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

ANALIZA BILANSA STANJA S ASPEKTA UGRAĐENIH PROCJENA

Apstrakt: Bilans stanja treba istinito i objektivno da prezentuje fi nansijsku poziciju preduzeća, što zahtijeva vjerno prikazivanje efekata poslovnih događaja. Regulatorni okvir za računovodstvo i međunarodni računovodstveni standardi daju osnovne i alternativne metode za vrednovanje bilansnih pozicija, u granicama kreativnog računovodstva, tj. računovodstva koje pruža mogućnost izbora metode vrednovanja prema prirodi poslovanja u cilju istinitog i „fer“ prikaza bilansnih pozicija. U odsustvu preciznog načina za mjerenje vrši se procjena stavki ovog fi nansijskog izvještaja. Korištenje adekvatnih procjena ne ugrožava pouzdanost bilansa stanja. Međutim, zbog neizvjesnosti poslovnih aktivnosti i određene distinktivnosti u poimanju računovodstvene i ekonomske vrijednosti, bilansne pozicije mogu poprimiti različite vrijednosti. Subjektivnosti u procjeni mogu biti utemeljene i na stavu menadžmenta o relevantnosti pojedinog rizika poslovanja i intenzitetu njegovog uticaja na pojedine bilansne pozicije. Rad ukazuje i na moguće načine manipulacije kroz bilans stanja: ukoliko se želi prikazati fi nansijski rezultat niži od stvarnog, tada se vrijednost imovine prikazuje nižom nego što stvarno jeste, a povećavaju rashodi iz bilansa uspjeha, dok je obrnuta situacija ukoliko preduzeće želi prikazati bolje fi nansijske rezultate od postojećih: tada se povećava procijenjena vrijednost imovine u bilansu stanja, a smanjuje vrijednost rashoda u bilansu uspjeha. U radu se pošlo od osnovne hipoteze da procjena vrijednosti imovine utiče na prezentaciju fi nansijskog položaja preduzeća. Dokazivanje hipoteze je vršeno na primjeru analize imovinskog položaja velike uslužne kompanije za period od 2004. do 2019. godine. Rezultati ukazuju da procjene mogu u značajnoj mjeri korigovati fi nansijski položaj preduzeća, te da u analizi preduzeća fokus treba staviti na pozicije koje podliježu procjenama i koje mogu u značajnijoj mjeri promijeniti vrijednost preduzeća, umjesto pozicija gotovine i likvidnosti koje se smatraju prioritetnim u većini analiza.
 
Ključne riječi: bilans stanja, procjena bilansnih pozicija, analiza bilansa, fer prezentacija