ANALIZA LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI REALNOG SEKTORA PRIVREDE SRBIJE 2018-2019

Article author: 
Sandra Zajmi
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

ANALIZA LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI REALNOG SEKTORA PRIVREDE SRBIJE 2018-2019

Sažetak: Pitanja likvidnosti i solventnosti kompanija, a ne samo pitanja profitabilnosti, od krucijalne su važnosti u kontekstu razmatranja budućeg poslovanja kompanija, a samim tim i privrednih sektora i privrede u celini. Već nekoliko godina unazad, potrebna kratkoročna sredstva i dalje nisu dovoljna za servisiranje tekućih obaveza. Stope likvidnosti su na polovini od zadovoljavajućeg nivoa, dok rast dugoročnih kredita, zajedno sa sopstvenim kapitalom, još uvek nije dovoljan za finansiranje stalne imovine (solventnost). Pitanja likvidnosti i solventnosti utiču kako na efikasnost tj produktivnost kompanije, tako i posredno na profitabilnost. U radu se na bazi raspoloživih informacija razmatraju rezultati realnog sektora privrede Srbije za period 2018-2019, u kontekstu likvidnosti i solventnosti, kao i odabranih pojedinih sektora, a pomoću opšteprihvaćenih indikatora. U novonastaloj situaciji izazvanom virusom COVID 19, kompanije su se našle u poziciji, da mnoge imaju potrebu za dodatnim kapitalom, kako bi poboljšale i uskladile finansijsku strukturu. Rezultat analize upućuje na zaključke da u pogledu prihoda i rentabilnosti realnog sektora neće doći do značajnih promena u kratkom roku, ali da će kriza uslovljena koronavirusom najviše pogoditi mala,mikro i srednja preduzeća kada su u pitanju likvidnost i solventnost, a koja već imaju narušenu ravnotežu u tom pogledu. U dugom roku, narušena solventnost, a potom i likvidnost uticaće i na još uvek dobru profitabilnost sektora. U tom osvrtu, pitanja solventnosti imaju značajniji uticaj, jer će dugoročno gledano, ako se ne preduzmu korektivne mere, usloviti nemogućnost plaćanja dugoročnih dospelih obaveza, te uticati na povećanje kompanija koje posluju bez kapitala i povećati broj privrednih društava u blokadi.  Sektori koji će imati najveće probleme i u pogledu likvidnosti i u pogledu solventnosti su sasvim sigurno saobraćaj, smeštaj i ishrana, umetnost, zabava i rekreacija, a vrlo verovatno i građevinarstvo.
 
Ključne reči: likvidnost; solventnost; sektorska analiza; privredna kretanja.