ANTICIPATIVE MANAGEMENT OF A CURRENCY RISK IN FOREIGN TRADE

Article author: 
Zvezdana Majstorović
Year the article was released: 
2016
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

ANTICIPATIVE MANAGEMENT OF A CURRENCY RISK IN FOREIGN TRADE
Abstract:
 Foreign trade is an exchange of material and non-material goods across international borders and territories. Every business, including international trade, is exposed to risks due tos udden and unexpected events. Those who are in charge of negotiating business deals, have to beprepared for eventual risks that may occure and lead to a descrease in operating income. The goal of a company is not to completely eleminate risks, as they are directly connected with a profitability of the company itself. Risks should be managed. Every company has to set up a system that will manage risks in order not to have extremely high financial losses. One of the riskst hat affects foreign trade is a currency risk. A risk management system must prevent a possible currency risk, since managing risks is a prerequisite for successful sustained business. However, circumstances which directly aff ect external trade operations can’t be predicted in every case.The main goal of this work is to determine how a currency risk is occured and explore theways of a currency risk management in order to prevent financial losses of the companies that participate in foreign trade.

Key words: foreign trade, currency risk, risk management

ANTICIPATIVNO UPRAVLJANJE DEVIZNIM RIZIKOM U VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
Rezime:
Vanjskotrgovinsko poslovanje predstavlja razmjenu materijalnih i nematerijalnihdobara sa inostranstvom. Zbog iznenadnih i neočekivanih događaja svako poslovanje, pasamim tim i vanjskotrgovinsko je izloženo velikom broju finansijskih rizika. Učesnici kojiugovaraju posao moraju se pripremiti za eventualnu mogućnost pojave određenih rizika kojidovode do smanjenja poslovnih prihoda. Cilj preduzeća nije da u potpunosti eliminiše rizike,jer su rizici direktno povezani sa profi tabilnošću preduzeća. Rizicima treba upravljati. Svakopreduzeće mora da uspostavi sistem upravljanja rizicima kako ne bi trpilo ogromne finansijskeubitke. Jedan od rizika koji pogađa vanjskotrgovinsko poslovanje jeste rizik promjene deviznog kursa, odnosno devizni rizik. Sistem upravljanja rizicima mora preduprijediti mogući devizni rizik, jer je upravljenje rizicima preduslov za stabilno poslovanje u kontinuitetu. Međutim, okolnosti koje neposredno utiču na odvijanje vanjsko trgovinskog poslovanja unekim slučajevima se mogu predvidjeti, u nekim ne. Cilj ovog rada je utvrditi kako dolazi do deviznog rizika i istražiti načine, odnosno metodekako preventivno upravljati deviznim rizikom da preduzeća koja učestvuju u vanjsko trgovinskom poslovanju ne bi poslovala sa gubitkom.

Ključne riječi: vanjskotrgovinsko poslovanje, devizni rizik, upravljanje rizikom