APPLICATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH REGARD TO THE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING

Autori članka: 
Ostoja Travar, Dragana Ribić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 
APPLICATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH REGARD TO THE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING
 
Summary: The public procurement system isnowadays a special discipline, and this paper explores the possibility of researching it. The main reason for researching the mentioned system is the need to apply the public procurement system by the public and private sectors. The public procurement system integrates economic and financial disciplines defined in microeconomic, macroeconomic and managerial skills and disciplines. It is very important to gain knowledge about the public procurement system for the purpose of efficient management of public finances, as well as for the sustainability and development of corporations, and for the country to attract foreign investments. Public procurement in the European Union, Bosnia and Herzegovina and neighbouring countries represents a significant market. Surely, it can be ascertained that studying public procurement will contribute to the development of legal, economic, institutional and operational foundation for the purpose of more efficient functioning of the public procurement system in Bosnia and Herzegovina, in line with the EU standards. A segment of the overall research refers to the education and training, which will ensure a sustainable programme of training of personnel working in the public procurement system, in line with the new legislative framework. Thereby, they will, indirectly, contribute to the strengthening of the public procurement system for the purpose of Bosnia and Herzegovina’s approximation to European integration and integration into global economy.
Key words: public procurement system, legislative framework, education and training. 
 
PRIMJENA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI S OSVRTOM NA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA
 
Rezime: Sistem javnih nabavki je danas posebna disciplina i ovaj rad istražuje mogućnost izučavanja iste. Radi potrebe primjene sistema javnih nabavki od strane javnog i privatnog sektora je osnovni razlog za izučavanje navedenog sistema. U sistemu javnih nabavki se objedinjuje ekonomske i finansijske discipline koje su definisane u mikroekonomskim i makroekonomskim, te u menadžerskim vještinama i disciplinama. Veoma je važno sticanja znanja o sistemu javnih nabavki, radi efikasnog upravljanja javnim finasijama, te za opstanak i rast korporacija, ali i za zemlju po pitanju privlačenja stranih investicija. Javne nabavke u Evropskoj uniji, Bosni i Hercegovini i zemljama u okruženju predstavljaju značajno tržište. Naravno, sa sigurnošću se može konstatovati da će izučavanja javnih nabavki doprinijeti razvoju, pravne, ekonomske, institucionalne i operativne fondacije radi djelotvornijeg funkcionisanja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, u skladu sa standardima EU. Segment cjelokupnog izučavanja se odnosi na usavršavanje i obrazovanje, koje će osugarati održiv program obuke kadrova koji rade u sistemu  javnih nabavki, u skladu sa novim zakonodavnim okvirom, te će sami tim, neposredno, doprinijeti jačanju sistema javnih nabavki sa ciljem približavanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama i uključivanja u globalnu privredu.
Ključne riječi: sistem javnih nabavki, zakonodavni okvir, obrazovanje i usavršavanje.