BOSNIA AND HERZEGOVINA - RIGHT PLACE FOR THE FOREIGN INVESTORS

Article author: 
Ismet Kumalić
Year the article was released: 
2014
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

BOSNIA AND HERZEGOVINA - RIGHT PLACE FOR THE FOREIGN INVESTORS
Summary: Foreign investmentin the long run, on thelessdeveloped markets, are one of theways to ensurethe stability, economic growth andreducethe gapindevelopmentbetweencontries. Bosna and Herzegovinabythe signing of thefree trade agreement withTurkey,the Free Trade Agreementwith the countries ofCentral Europe(CEFTA) and the Agreement of thestabilisation andaccession tothe European Union(EU), have been covered market forthe exportof goods producedin Bosnia and Herzegovinawithoutcustoms and otherloads.In this wayit have beensecureda market thatexceeds the sizeof 600 millionof populations. Croatian accession EUhas givennew signaltoinvestors to seen Bosnia and Herzegovinaasa country thatprovides a opportunityto invest inproductionfor export.DoesBosnia and Herzegovina willaval oneself of this chance, depends onits economicdiplomacyand the abilityto explain theadvantage ofthe positionprovided by thesignedagreements.The applicationand combination ofscientific methodsof analysis and synthesis, and quantitativecomparativeand descriptive methodsandcompilationhas been affirmed:theposition of Bosnia and Herzegovinain the international trade,owing tothe signedagreements,is acomparative advantagefor foreign investorsto invest inBosnia and Herzegovinawhich resultsshould lead tofasterdevelopment of the country. The resultspresentedinthis paperconfirmthe hypothesisthatBosnia and Herzegovina isa good locationfor foreign investors.
Keywords: Agreements; development; investments.

BOSNI I HERCEGOVINA - LOKACIJA ZA STRANE INVESTITORE

Sažetak: Strana ulaganja na dugi rok, na manje  razvijenim tržištima, predstavljaju jedan od načina da se osigura stabilnost, privredni rast i smanji jaz u razvijenosti između zemalja. Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, Sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Centralne Evrope (CEFTA) i Sporazumom i stabilizaciji i pristupanju Evropskoj Uniji (EU), osigurala tržište za izvoz robe proizvedene u Bosni i Hercegovini bez carinskih i drugih opterećenja. Na ovaj način je osigurano tržište koje prelazi veličinu od 600 miliona stanovnika.Ulazak Hrvatske u EU dao je novi impuls investitorima da Bosnu i Hercegovinu posmatraju kao zemlju koja pruža dobru priliku za investiranje u proizvodnju za izvoz. Da li će Bosna i Hercegovina iskoristiti svoju šansu, ovisi od njene ekonomske diplomatije i sposobnosti da objasni prednost pozicije koje je osigurala potpisanim sporazumima. Primjenom i kombinaciom naučnih metoda analize i sinteze, kvantitavne i komparativne metoda i metoda deskripcije i kompilacije utvrđeno je: da je pozicija  BiH u međunarodnoj razmjeni, zahvaljujući potpisanim sporazumima,  predstavlja komparativnu prednost stranim investitorima za investiranje u Bosnu i Hercegovinu što za posljedicu treba da dovede do bržeg razvoja zemlje. Iznešeni rezulatati u radu su potvrdili postavljenu hipotezu da je Bosna i Hercegovina dobra lokacija za strane investitore. 
Ključne riječi: Sporazumi, razvoj, investicije