CROATIAN EXPERIENCE IN OPERATIVE IMPLEMENTATION OF AIR TRANSPORT SAFETY REGULATIONS

Autori članka: 
Mirko Tatalović, Jasmin Bajić, Andrej Bajić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 
CROATIAN EXPERIENCE IN OPERATIVE IMPLEMENTATION OF AIR TRANSPORT SAFETY REGULATIONS
 
Summary: Circumstances and conditions in establishing the Croatian Civil Aviation Agency coincide with the application beginning of the modifications of amendments (2007) and later final version of the Aviation Law of 2009, regulating its activity, business and managing bodies. Direct motive for its establishing have been negative regulatory assessments for the Croatian air transport authorities and the consequence was the impossibility to implement the already signed code share agreement between Croatia Airlines and American air carrier United Airlines. At the same time, big global economic crisis started, with its significant negative effects on air transport industry. This has left negative consequences in all the countries of the region, and especially in Croatia and its appertaining air transport market. Liberalization of the Croatian air transport market and that of the south east European region has created a highly competitive area, when the most significant European low cost and traditional air companies reached the Croatian market. Competence and scope of work of the Croatian Civil Aviation Agency, its mission, vision and strategy have been burdened with all these circumstances from the very beginning. Basic scope of this paper is to point to the reciprocal functioning of the Agency and appertaining consequences on the air transport system. Therefore, quantification of results and correlative analytical metrics of the appertaining safety – quality and regulatory effects with natural and economic results have been done, in order to find out their potential connection. The achieved results should be used as an additional stimulation to better future cooperation of regulatory bodies in the region. This process has already shown very good results.
Key words: Croatian Civil Aviation Agency, Aviation Market, Growth Potentials, Legislative.
 
HRVATSKA ISKUSTVA U OPERATIVNOJ PROVEDBI ZRAKOPLOVNE ZAKONODAVNO-SIGURNOSNE REGULATIVE
 
Sažetak: Okolnosti i uvjeti nastanka Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo podudaraju se s početkom primjene izmjena i dopuna (2007. godine), a kasnije i finalnom verzijom Zakona o zračnom prometu iz 2009. godine, kojim je regulirana njena djelatnost, poslovanje te upravljačka tijela. Direktan povod osnivanja bile su nepovoljne regulatorne ocjene kojima je zrakoplovna vlast u Hrvatskoj bila izložena, a što je za posljedicu imalo nemogućnost realiziranja već potpisanog „code share“ ugovora između Croatia Airlinesa i američkog prijevoznika United Airlines. Istovremeno nastupila je velika globalna ekonomska kriza s značajnim negativnim efektima na industriju avioprijevoza. Ona je ostavila traga u svim zemljama regije, a osobito u Hrvatskoj i njenom pripadajućem zrakoplovnom tržištu. Liberalizacija hrvatskog zrakoplovnog tržišta i regije jugoistočne Europe, stvorila je visoko konkurentsko okruženje, obilježeno ulaskom na tržište svih najznačajnijih europskih niskotarifnih i tradicionalnih aviokompanija. Sadržaj i djelokrug rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, njena misija, vizija i strategija bile su od samog početka dodatno opterećene navedenim okolnostima. Osnovni smisao rada je da ukaže na međuovisnost funkcioniranja Agencije, te pripadajućih posljedica na sustav zračnog prometa. Stoga je provedena kvantifikacija rezultata te korelativna analitička metrika pripadajućih sigurnosno-kvalitativnih i regulativnih učinaka s naturalnim i ekonomskim rezultatima, kako bi se utvrdila njihova moguća povezanost. Dobiveni rezultati trebaju poslužiti kao dodatni poticaj još boljoj budućoj suradnji regulativnih organa u regiji koji proces je već do sada pokazao vrlo dobre rezultate.
 
Ključne riječi: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, zrakoplovno tržište, potencijali rasta, regulativa.