CURRENT STATUS, PROSPECTS AND CHALLENGES FOR DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE CULTURAL INSTITUTIONS OF REPUBLIC OF SRPSKA

Autori članka: 
Helena Lajšić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 
CURRENT STATUS, PROSPECTS AND CHALLENGES FOR DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE CULTURAL INSTITUTIONS OF REPUBLIC OF SRPSKA
 
Summary: It is a special challenge to explore the status and possibilities of development of human resources in the culture of Republic of Srpska on the institutional level and the level of separate cultural activities and the level of cultural sector as well. The fact is that the socioeconomic circumstances in transitional processes are complex. In those processes, culture is often treated in the public discourse as a significant activator of social development and a representative of our values in the world. Therefore, it is clear that analysing this sector is of a great value. 
Interesting are the facts obtained through studying and reviewing the role and influence of human resources both globally and locally. Human resources management in all business systems is becoming completely different from what it used to be before. This is no longer understood as a mere functional activity but also as a new business philosophy to be applied on all managerial levels. In this century, human resources have not only been the key competitive advantage of every organisation, but also every country as well.
The subject of this study refers to the evaluation of the current general situation in the cultural sector in Republic of Srpska, as well as problems, needs and prospects for development of human resources in the cultural institutions in Republic of Srpska. A special value of this scientific study refers to the sample encompassing institutions of different activities – archive, libraries, museums, theatres, cultural centres etc. The sample also includes the institutions outside the aforesaid ones, but which are also seen as institutions significant for the state. The data collected include employees in expert positions in a number of cultural institutions in Banja Luka, Prijedor, Eastern Sarajevo, Gradiška, Doboj, Novi Grad, Trebinje etc.
This paper tries to give a general evaluation of the current status of the cultural sector and assessment of the future prospects. The paper will also try to give an answer to the issues such as where resources can be found for improvement of the general status of culture, what negative influences are and what is the level of cooperation with the industrial sector. 
Key words: Economic development, Human resources management in cultural sector, Cultural sector
 
 
TRENUTNO STANJE, ŠANSE I IZAZOVI ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U OBLASTI KULTURE REPUBLIKE SRPSKE
 
Rezime: Poseban izazov je da se ispita stanje i mogućnosti razvoja ljudskih resursa u oblasti kulture Republike Srpske – i to kako na institucionalnom nivou, tako i na nivou posebnih djelatnosti u kulturi i na nivou sektora kulture u cjelini. Činjenica je, da su društveno-ekonomske okolnosti tranzicionih procesa složene i u njima se kultura često u javnom diskursu tretira kao značajan pokretač društvenog razvoja i reprezent naših vrijednosti u svijetu, stoga je razumljivo je koliko je analiza ovog sektora dragocjena.
Interesantna su saznanja do kojih se dolazi istraživanjem i preispitivanjem uloge i uticaja ljudskih resursa globalno u našoj užoj regiji. Upravljanje ljudskim resursima u svakom poslovnom sistemu postaje potpuno različito od dosadašnjeg. Ono se više ne shvata samo kao puka funkcionalna aktivnost već i kao nova poslovna filozofija koju treba provoditi na svim menadžerskim nivoima. U ovom vijeku ljudski resursi nisu samo ključna konkurentska prednost svake organizacije, nego i svake zemlje.
Predmet istraživanja odnosi se na ocjenu opšte trenutne situacije i stanja u sektoru kulture u Republici Srpskoj, kao i problemima, potrebama i šansama za razvoj kadrova u ustanovama kulture Republike Srpske. Posebna vrijednost ovog istraživačkog naučnog rada odnosi se na uzorak kojim su obuhvaćene ustanove različitih djelatnosti – arhivi, biblioteke, muzeji, pozorišta, centri za kulturu, Zavod za zaštitu spomenika… Uzorkom su obuhvaćene i ustanove koje ne pripadaju navedenim tipovima, ali su uključene kao ustanove od nacionalnog značaja. Prikupljeni podaci obuhvataju zaposlene na stručnim poslovima u velikom broju ustanova kulture u Banja Luci, Doboju, Gradiškoj, Istočnom Sarajevu, Novom Gradu, Trebinju, Prijedoru i Prnjavoru. 
Ovim naučnim radom pokušaće se steći opšta ocjena aktuelnog stanja u sektoru kulture i procjene stanja za naredni period. Također će se pokušati dati odgovor na pitanja gdje se pronalaze resursi za unapređenje opšteg stanja u kulturi, koji su nepovoljni uticaji, i kakva je saradnja sa privrednim sektorom.
Ključne riječi: ekonomski razvoj, kulturne ustanove, upravljanje ljudskim resursima u kulturi.