DEFINISANJE POJMOVA UPRAVLJANJA LANCIMA SNABDEVANJA, LANCIMA VREDNOSTIMA I KLASTERA U POLJOPRIVREDI

Article author: 
Vladimir Mitrović, Jovan Mitrović
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 
DEFINISANJE POJMOVA UPRAVLJANJA LANCIMA SNABDEVANJA, LANCIMA VREDNOSTIMA I KLASTERA U POLJOPRIVREDI
 
Sažetak: U današnjim konkurentskim uslovima ključni faktor opstanka i razvoja kompanija postaje inteligentno i efi kasno korišćenje raspoloživih resursa. S obzirom da upravljanje lancem snabdevanja obuhvata planiranje, realizaciju i kontrolu svih aktivnosti u lancu snabdevanja na najefi kasniji način to ova nova poslovna fi lozofi ja predstavlja i izvor brojnih prednosti za kompanije koje ga primenjuju. Autori ovog rada u cilju standardizacije defi nicije menadžment lanca snabdevanja i obrazloženja na koji način on predstavlja novu poslovnu fi lozofi ju, objašnjavaju i pojam logističkog menadžmenta, odnosno rasvetljavaju odnose koji vladaju između ova dva koncepta. Takođe, objašnjavaju zašto je menadzment lanca snabdevanja važan za sticanje i održavanje konkurentske prednosti, odnosno zašto je glavni moto svakog menadžmenta lanca snabdevanja najveće moguće uvećanje vrednosti za krajnjeg potrošača, uz što manje troškove obezbeđenja te vrednosti na nivou lanca u celini. Deo izlaganja odnosi se na objašnjenje pojma klaster, odnosno poljoprivredni klaster i politike njihovog razvoja, kao i pitanje zašto su poljoprivredni klasteri jedan od načina unapređenja konkurentnosti poljoprivrednog sektora i ruralnih oblasti. Pri tome, ukazuje se da suprednosti klastera za jačanje konkurentnosti preduzeća(individualnih poljoprivrednih proizvođača) brojne i da se važna prednost odnosi se na to da klasteri omogućuju ekonomiju obima, zatim da se najčešće formiraju unutar specifi čnih privrednih grana i delatnosti, da im je lanac vrednosti sličan,sličnih su struktura kao i da ih često prate slične strategije rasta irazvoja.S obzirom da je uvek aktuelno pitanje uspostavljanje veza i odnosa saradnje između razlčitih učesnika u istom ili delovima različitih lanaca vrednosti, autori u nastavku objašnjavaju zašto su umreženi jedinstveni poslovni lanci važni načini unapređenja njihove konkurentnosti. Na kraju i zaključak da postojanje uticaja klastera kojim se kreira povoljno okruženje za funkcionisanje lanca snabdevanja
direktno doprinosi unapređenju njegovih ukupnih performansi.
 
Ključne reči: lanac snabdevanja; lanac vrednosti; menadžment lanca snabdevanja; logistički menadžment; klasteri.