EDUCATION AS A KEY DETERMINANT OF DEVELOPMENT AND FACTOR OF UNEMPLOYMENT REDUCTION

Article author: 
Helena Lajšić, Maja Janjetović, Radoja Janjetović
Year the article was released: 
2014
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

EDUCATION AS A KEY DETERMINANT OF DEVELOPMENT AND FACTOR OF UNEMPLOYMENT REDUCTION 
Abstract: Education is a key factor of economic development rate and effectiveness. Improvement and change of social relations mostly depend on human knowledge and educational level. Education has its important objectives – it increases social mobility, enables and eases the adaptation of individuals to constant social changes arising from more and more rapid scientific development. Education can be seen from two aspects: acquiring new knowledge and applying it in practice. 
Poor education is not the only reason for unemployment; however, it is the fact that there is a strong correlation between these two phenomena and that education plays a significant role in reduction of unemployment.
Transitional processes have resulted in massive changes in the structure of employment. Economic pressure and unstable market have forced numerous organisations to resort to more flexible forms of employment. Vulnerable groups that are exposed to unemployment more than others and hence translocated to inactive population have also been registered. Among others, the vulnerable groups include elderly employees, low-qualified persons, workers with obsolete skills etc. A lot of attention has been recently paid to the issue of equality in education. It is necessary to make sure that personal and social circumstances such as social and economic status, age or ethnic background are not an obstacle to realisation of educational potentials. The present difficult situation in terms of work and employment i.e. unemployment is manifested in practice by difficult position of workers who have lost their jobs. According to many analyses, they can get a new job only through retraining, which relevant institutions should pay more attention to. Another problem is elderly workers who have lost their job and who have slender chances for getting a new one. 
Key words: education, human resources, unemployment, economic development
 

OBRAZOVANJE KAO KLJUČNA DETERMINANTA RAZVOJA I FAKTOR SMANJENJA NEZAPOSLENOSTI
Sažetak:
Obrazovanje jeste jedan od ključnih faktora efektivnosti i brzine privrednog razvoja. Usavršavanje i mjenjanje društvenih odnosa zavisi najviše od znanja i nivoa obrazovanja ljudi. Moderne privrede traže nova znanja i potreba za njima permanentno raste. Kvalitet ljudskog faktora predstavlja dinamičan element razvojne politike. Njegova mobilnost i sposobnost prilagođavanja ubrzava i unapređuje promjene. Doprinos obrazovanja je za privredni razvoj od krucijalnog značaja između ostalog i zato jer tehnološki napredak diktira razvoj kadrovskog potencijala. Sve individue koje pristupaju procesu obrazovanja na različitim nivoima školovanja i cjelokupan proces inoviranja znanja onih pojedinaca koji su ranije završili školovanje moraju biti povezani u cjelovit dobro organizovan sistem. Taj sistem na našim prostorima prati problem nepodudaranja strukture školstva, obrazovnih profila i potreba privrede. Činjenica je da režim koji zapusti i degradira svoj obrazovni sistem gubi i sopstvenu budućnost. Loše obrazovanje nije jedini isključivi razlog nezaposlenosti ali je činjenica da postoji snažna korelacija između ove dvije pojave kao i da obrazovanje igra značajnu ulogu u borbi protiv nezaposlenosti.

Tranzicijski procesi rezultirali su krupnim promjenama u strukturi zaposlenosti. Privredni pritisci i nesigurno tržište prisililo je brojne organizacije da se okrenu fleksibilnijim oblicima zapošljavanja. Evidentirane su i radno ranjive grupe koje su više od ostalih izložene nezaposlenosti i translocirane u neaktivno stanovništvo. Između ostalih tu su stariji radnici, lica sa niskom stručnom spremom, radnici zastarjelih znanja i vještina. U zadnje vrijeme dosta pažnje se posvećuje pitanju jednakopravnosti u obrazovanju. Neophodno je obezbijediti da lične i društvene okolnosti- kao što su na primjer socio-ekonomski status, godine ili etničko porijeklo ne budu prepreka za ostvarivanje obrazovnih potencijala. Prema brojnim analizama, oni novo zaposlenje mogu dobiti samo prekvalifikacijama čemu bi nadležne institucije morale posvetiti više pažnje i brige. Poseban problem odnosi se na kategoriju starijih radnika koji su ostali bez posla, a koji u novim uslovima imaju malu šansu za ponovno zapošljavanje.
Ključne riječi: Obrazovanje, ljudski resursi, nezaposlenost, privredni razvoj, stariji radn