EKONOMSKI EFEKTI I PRAVNI ASPEKTI ELEKTRONSKOG NOVCA I ELEKTRONSKOG PLAĆANJA

Autori članka: 
Vuk Raičević, Jelena Matijašević, Svetlana Ignjatijević
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Elektronski novac i elektronsko bankarstvo je rezultat široke primene informaciono-komunikacione tehnologije (ICT). Razvoj informacione i komunikacione tehnologije, mnoštvo tehničkih i finansijskih inovacija intenzivira konkurenciju, utiče na unapređenje poslovnih procesa u bankama, između banaka i u odnosu sa klijentima. 
Predmet istraživanja u radu je analiza karakteristika, faktora razvoja i ekonomskih efekata elektronskog novca i elektronskog bankarstva, sa ciljem da ukažemo na moguće ekonomske posledice i neophodnost inoviranja i upotpunjavanja zakonske regulative u ovoj oblasti. U radu smo pošli od hipoteze da je elektronski novac i elektronsko bankarstvo, kao vid tržišnog komuniciranja, neophodno, da pozitivno utiče na brzinu i efikasnost poslovanja i da uspešnost zavisi od efikasne zaštite finansijske privatnosti korisnika.