HUMAN CAPITAL IN FUNCTION OF ACHIEVING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

Article author: 
Senad Tatarević, Bogdana Vujnović- Gligorić, Tatjana Baroš
Year the article was released: 
2014
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

HUMAN CAPITAL IN FUNCTION OF ACHIEVING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
Summary: Human capital, respectively its potential: education, skills, motivation, competence and contacts are becoming the main drivers of the development of any knowledge-based economy. In today’s era of knowledge competitiveness of enterprises can be achieved through human capital. Major changes in the world market and unexpected circumstances require staff who will be able to achieve the goals, vision and required performance. Precisely because of that, the importance of access to quality personnel is obtrude upon us.

Bosnia and Herzegovina, despite the presence of highly educated people, has been faced with the lack of personnel, who have been trained to perform on the open market. In addition, the country is faced with problem of employment of higher educated personnel in sectors that offer higher salaries, as well as the problem of brain drain, either for economic or political reasons. Trends indicate that the migration of high-quality personnel will continue, especially with the process of approaching to the EU.
The aim of this research is to realize the importance of human resource development of the country and analyze the activities of the state in the education of staff and retention of young professionals in the area of Bosnia and Herzegovina.
Planning of staff should be included as part of the overall strategy of the country, as a goalto achieve international competitiveness and economic progress. Accordingly, the management of human resources is necessary to establish a system of values, criteria and procedures to generate highly-sophisticated knowledge. In other words, you need a solid connection between human resource planning, personnel selection, continuous training, job evaluation and performance, and rewarding.
Keywords: human capital, knowledge, brain drain, international competitiveness.
 

LJUDSKI KAPITAL U FUNKCIJI POSTIZANJA MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI
Rezime:
Ljudski kapital, odnosno njegovi potencijali: obrazovanje, vještine, motivacije, kompetencije i kontakti postaju osnovni pokretači razvoja svake ekonomije temeljene na znanju. U današnjoj eri znanja konkuretnost preduzeća se postiže kroz ljudski kapital. Velike promjene na svjetskom tržištu i neočekivane okolnosti traže kadrove koji će moći ostvariti ciljeve, viziju i zahtijevanu uspješnost. Upravo zbog toga se nameće važnost raspolaganja kvalitetnim kadrom, koji svojom sposobnošću i znanjem može postići sve to.

Bosna i Hercegovina je, i pored zastupljenosti visokoobrazovanih kadrova, suočena sa činjenicom nedostatka kadrova koji su osposobljeni za nastup na otvoreno tržište. Osim toga, zemlja je suočena sa problemima zapošljavanja visokoobrazovnih kadrova u drugim profesijiama i sektorima koji nude veća primanja, kao i sa problemom odliva pameti, bilo iz ekonomskih ili političkih razloga. Trendovi ukazuju da će se migracije kvalitetnih kadrova nastaviti, a naročito sa procesom približavanja EU-i.
Cilj ovog istraživanja je da se spozna značaj ljudskih resursa za razvoj zemlje, te analiziraju aktivnosti države na polju obrazovanja kadrova, kao i zadržavanja mladih stručnjaka na prostorima BiH-e.
Planiranje kadrova mora biti obuhvaćeno u sklopu opšte strategije zemlje, s ciljem postizanja međunarodne konkurentnosti, kao i privrednog napretka. Shodno tome, u menadžmentu ljudskih resursa potrebno je uspostaviti vrijednosni sistem, kriterije i postupke koji generišu visoko-sofisticirana znanja. Drugim riječima, potrebna je čvrsta sprega između planiranja ljudskih resursa, izbora kadrova, kontinuirane obuke, ocjenjivanja radne sposobnosti i uspješnosti, te nagrađivanja.
Ključne riječi: ljudski kapital, znanje, odliv pameti, međunarodna konkurentnost.