IMPORTANCE OF INTRODUCTION OF THE LICENSED EDUCATION OF MEDICAL WORKERS FOR THE PURPOSES OF MORE EFFECTIVE CONTROL OF THE CATASTROPHE CONSEQUENCES

Article author: 
Cvijetin Živanović, Miodrag Komarčević, Jugoslav Cvjetković
Year the article was released: 
2015
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
IMPORTANCE OF INTRODUCTION OF THE LICENSED EDUCATION OF MEDICAL WORKERS FOR THE PURPOSES OF MORE EFFECTIVE CONTROL OF THE CATASTROPHE CONSEQUENCES
Summary: Catastrophes occur due to impossibility to prevent the crisis situations which by nature of their phenomena present the deviation from norm al events. Such a situation as a rule possibly causes multiple dangers for people and surrounding causing massive death of people, demolition and destruction of the infrastructure. When the catastrophe occurs, when the complete (national) infrastructural system “breaks” due to distortion of balance between the needs and possibilities of the health system to appropriately react in the newly created circumstances.
In the past, the education of medical workers, when it is about their actions in case of catastrophe has been mostly ignored. Such an approach of the state authorities regarding this problem came out from the fact that the catastrophes were considered as phenomena to have rarely occurred, have numerous forms of actions, causes of occurrence and definitely immeasurable consequences. In that regards, there was a national prejudice that it is almost impossible to establish the national standards for acting in conditions of major disasters namely catastrophes.
But, catastrophes that have happened during last decades, an accelerated technical-technological development, availability of informatics for wider ranges of population contributed to development of forms according to which it is possible to some extent to foresee (define) a level of problems caused by certain types of catastrophes which the complete health system of one (contemporary) country put before the educational challenge. In that way, conditions were created for contemporary countries (even BiH) to include in their curriculum especially in the system of post-graduate and/or specialized study of formal health education, the licensed programs to exercise the skills related to control and rehabilitation of consequences of the catastrophes caused by sudden actions of natural, technical and cosmic factors.
Key words: catastrophe 1, medical workers 2, licensed education3, 
 
ZNAČAJ UVOĐENJA LICENCIRANE EDUKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA RADI EFIKASNOG UPRAVLJANJA POSLJEDICAMA KATASTROFA
Rezime: Katastrofe se javljaju usljed nemogućnosti obuzdavanja kriznih situacija koje po prirodi svoje pojave predstavljaju odstupanje od normalnog dešavanja. Takva situacija po pravilu potencijalno uzrokuje mnogostruke opasnosti po ljude i okruženje izazivajući masovnu smrt ljudi, rušenje i uništavanje infrastrukture. Kada se desi katastrofa, kada „puca“ kompletan (nacionalni) infrastrukturni sistem tada i (nacionalni) zdravstveni sistem „puca“ usljed narušenosti balansa između potreba i mogućnosti zdravstvenog sistema da adekvatno reaguje u novonastalim uslovima. 
U prošlosti edukacija zdravstvenih radnika, kada je u pitanju njihovo djelovanje u uslovima katastrofa, uglavnom se ignorisala. Takav pristup državnih vlasti ovom problemu proisticao je iz činjenice da su se katastrofe smatrale pojavama koje se rijetko događaju, imaju bezbroj oblika djelovanja, uzroka nastanka i svakako nemjerljive posljedice. U tom pogledu vladala je nacionalna predrasuda da je gotovo nemoguće ustanoviti nacionalne standarde za djelovanje u uslovima velikih nesreća odnosno katastrofa. 
Ali, katastrofe koje su se dogodile poslednjih decenija, ubrzan tehničko-tehnološki razvoj, informatička dostupnost širokim slojevima stanovništva doprinijele su stvaranju obrazaca prema kojima je donekle moguće predvidjeti (definisati) nivo problema izazvanih određenim tipovima katastrofa što je kompletno zdravstvo jedne (savremene) zemlje stavilo pred edukacijski izazov. Na taj način stvoreni su uslovi da savremene države (pa i BiH) u svoje školske sisteme, a posebno u sisteme postdiplomskog i/ili specijalističkog studija formalnog zdravstvenog obrazovanja, uključe i licencirane programe savladavanja vještina koje se odnose na upravljanje i saniranje posljedica katastrofa izazvanih iznenadnim djelovanjem prirodnih, tehničkih i kosmičkih faktora. 
Ključne riječi: katastrofa, zdravstveni radnici, licencirana edukacija, upravljanje posledicama katastrofa