Javno-privatno partnerstvo i koncesije, kao posebni oblici stranih ulaganja u Srbiji

Article author: 
Bratislav Stanković, Nada Vignjević Đorđević
Year the article was released: 
2013
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama javno-privatno partnerstvo može biti institucionalno u kome se odnos zasniva na osnivačkom ulogu, vlasničkom ulogu, odnosno dokapitalizaciji privrednog društva ili ugovorno kada se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom. Koncesija predstavlja, poseban oblik ugovornog javno-privatnog partnerstva. 

Javno-privatno partnerstvo, za razliku od koncesija, predstavlja novinu u srpskoj normativnoj i privrednoj praksi, sa porastom tražnje za privatnim izvorima finansiranja izgradnje nove javne infrastrukture i ulaganja u dobra u opštoj upotrebi, kao i za obezbeđivanjem kvalitetnih usluga od opšteg interesa u uslovima nedovoljnih budžetskih sredstava.