KARAKTERISTIKE SUSTAVA RANOG UPOZORENJA NA STRATEŠKE RIZIKE U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU PODUZEĆA

Article author: 
Josip Kereta, Dinko Primorac, Mihaela Mikić
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 
KARAKTERISTIKE SUSTAVA RANOG UPOZORENJA NA STRATEŠKE RIZIKE U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU PODUZEĆA
 
Sažetak: Ovaj rad ima za cilj ustanoviti razinu razvoja sustava ranog upozorenja koji se upotrebljava u sustavu upravljanja poslovnim rizikom s posebnim naglaskom na strateške rizike. Uzorak istraživanja čine hrvatska poduzeća koja svoje poslovanje ostvaruju i u okviru međunarodnog tržišta. Konstruiran model sustava ranog upozorenja treba upućivati na prilike i prijetnje i isto tako treba omogućiti razmatranje pozitivne i negativne dimenzije rizika. Provedeno je primarno istraživanje strukturiranim upitnikom korištenjem Google Forms platforme te korištenjem Likertove ljestvice sa skalom od 1-5, pri čemu je (1) ,,potpuno se ne slažem“, a (5) ,,potpuno se slažem“. Pri analizi podataka koristi se metoda Hi-kvadrata koja predstavlja najprimjenjiviju neparametrijsku metodu analize kvantitativnih podataka. Istraživanjem je prikupljeno 120 odgovora. Potvrđene su sve četiri testirane hipoteze, odnosno možemo zaključiti kako sustav ranog upozorenja koji je pravilno modeliran i operacionaliziran omogućuje predviđanje budućih poslovnih događaja treba biti orijentiran na mogućnost iskorištavanja strateških prilika te na izbjegavanje strateških prijetnji. Isto tako navedeni sustav treba biti smješten unutar organizacijske jedinice Kontroling. Pravilno modeliran i operacionaliziran sustav ranog upozorenja na strateške rizike koji se javljaju u poslovanju na međunarodnom tržištu isto tako treba sadržavati sljedeće elemente: održavanje redovitih sastanaka, redovitu uporabu i provođenje SWOT analize, praćenje tehnološkog okruženja, redovitu uporabu i provođenje PESTLE analize, redovitu uporabu i provođenje Porterovog modela pet sila, pratiti i pribaviti podatke o gospodarskom okruženju, te koristiti usluge raznih strukovnih udruženja i institucija. Promatranjem sadašnjih događaja, analizom događaja iz prošlosti i procjenjivanjem događaja i budućih promjena lakše se dolazi do spoznaja o važnosti testiranja sustava ranog upozorenja na baš sve promjene jer one nadalje mogu ostvariti utjecaj na promjene u gospodarskoj i
društvenoj okolini. Navedeni pristup dalje je osnova za izbjegavanje rizika i njegovih negativnih posljedica koje su nastale kao rezultat neočekivanih promjena.
 
Key words: sustavi ranog upozorenja; strateški rizici; internacionalizacija; poduzetništvo.