KREIRANJE I UPOTREBA KRIVE PRINOSA NA BANJALUČKOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Article author: 
Miloš Grujić, Bojan Baškot
Year the article was released: 
2020
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

 

KREIRANJE I UPOTREBA KRIVE PRINOSA NA BANJALUČKOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Apstrakt: Kriva prinosa dužničkih hartija od vrijednosti predstavlja odnos između kamatne stope i vremena dospijeća duga za određenog dužnika u određenoj valuti. Po defi niciji, ne postoji univerzalna kriva prinosa za dužničke hartije od vrijednosti koja odražava troškove fi nansiranja za sve učesnike na tržištu. Postoje konvencije kojih se teoretičati i praktičari pridržavaju kada je u pitanju izbor instrumenata i načela konstrukcije. Ipak, detalji metodologije konstruisanja katakteristični su za različite institucionalne investitore. U radu se opisuju metodologija konstruisanja dužničkih hartija od vrijednosti te dometi i ograničenja upotrebe krive prinosa. Predmet rada odnosi se na identifi kovanje i kreiranje praćenje krive prinosa na tžištima u razvoju, te analize podataka iz takvih prikaza. Cilj rada jeste naučno objašnjenje i deskripcija procesa stvaranja krive prinos dužničkih hartija od vrijednosti koje emituje država te analize i tumačenja podataka iz te krive. Zaključak je da postoje razlilčiti modeli i slabe tačke tog procesa, uvažavajući standarde i specifi čnosti poslovanja na tržištima u razvoju. Takođe, kriva prinosa dužničkih hartija od vrijednosti Republike Srpske jeste teorijski koncept ali ima primejtnu i u praksi. Štaviše, poželjan je instrument kako za akademsku zajednicu i praktičare tako i za širu javnost.
 
Ključne riječi: Svenssonov model, prinosi, dužničke hartije od vrijednosti