METHODS FOR MODELLING OF WASTE MANAGEMENT

Autori članka: 
Dragana Nešković Markić, Hristina Stevanović Čarapina, Ljiljana tojanović Bjelić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 
METHODS FOR MODELLING OF WASTE MANAGEMENT
 
Summary: The waste is a product of everyday human activities, and we are faced with large amounts of waste daily. Inadequate method of waste treatment effects are numerous: pollution of the environment and hazards to human health, the loss of useful components from waste, or the exploitation and consumption of natural resources. In the XXI century the sustainable management of municipal waste will become essential in all stages, from planning to construction, handling, recycling and final decomposition. Range of new and existing technologies for waste treatment and waste management strategies require the maintenance of environmental quality at the moment, but also the fulfillment of sustainability in the future.
Integrated waste management should meet certain priorities in line with the waste hierarchy, such as requirements for recycling waste, to increase the use of renewable energy in order to looking for more socially acceptable options, and to preserve biodiversity and natural ecosystems simultaneously. Achieving these goals is possible only if all technical and non-technical aspects of solid waste management system are analyzed as a whole, because they are interrelated, and development in one area often influences the practice or activity in another area.
Various analytical tools and methods are used to help in decision making in waste management systems. Analytical methods used in the waste management system can be classified into two groups: engineering models and models of assessment system.
Key words: waste, waste management, modelling
 
METODE ZA MODELOVANJE UPRAVLJANJA OTPADOM
 
Sažetak: Otpad je proizvod svakodnevnih ljudskih aktivnosti, a suočeni smo sa velikim količinama otpada svakodnevno. Neadekvatnim načinom tretmana otpada posljedice su višestruke: zagađenje životne sredine i ugrožavanje zdravlja ljudi, gubitak korisnih komponenti iz otpada, odnosno eksploatacija i potrošnja prirodnih resursa. U XXI vijeku održivo upravljanje komunalnim otpadom će postati neophodno u svim fazama, počevši od planiranja do izgradnje, rukovanja, reciklaže i krajnjeg razlaganja. Spektar novih i postojećih tehnologija za tretman otpada i strategije upravljanja otpadom zahtijevaju održavanje kvaliteta životne sredine u ovom trenutku, ali i ispunjavanja održivosti u budućnosti. 
Integralno upravljanje otpadom treba da ispuni određene prioritete u skladu sa hijerarhijom otpada kao što su zahtjevi za reciklažom otpada, da se poveća korišćenje obnovljive energije, da se traže više društveno prihvatljive opcije, i da se očuva biodiverzitet i prirodni ekosistemi istovremeno. Postići takve ciljeve moguće je samo ako se svi tehnički i netehnički aspekti sistema upravljanja čvrstim otpadom analiziraju kao cjelina, jer su međusobno povezani, i razvoj u jednoj oblasti često utiče na praksu ili aktivnosti u drugoj oblasti.
Različiti analitički alati i metode se koriste kao pomoć prilikom donošenja odluka u sistemima upravljanja otpadom. Analitičke metode koje se koriste u sistemuupravljanja otpadom se mogu klasifikovati u dvije grupe: inženjerski modeli i modeli procjene sistema.
Ključne riječi: otpad, upravljanje otpadom, modelovanje