MIKROEKONOMSKI FAKTORI U FUNKCIJI NASTANKA BERZANSKIH OSCILACIJA

Autori članka: 
Milan Đurović, Jovana Mutibarić
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
2
Apstrak članka: 

Na berzanske oscilacije odnosno promene cena akcija listiranih na berzi utiče veliki broj faktora. Prilikom pokušaja predviđanja kretanja cena na tržištu – berzi, neophodno je imati u vidu stanje i tendencije globalnih pokazatelja – makroekonomskih faktora, sa jedne strane, kao i stanje i tendencije sasvim određene kompanije, koja je predmet interesovanja – mikroekonomski faktori, s druge strane, ali i stanje i tendencije u okviru manipulativnih faktora, s treće strane, kako bi se lakše donela odluka o nameravanom trgovanju na berzi. Mikroekonomski faktori uticaja su definisani, a zatim podeljeni u osam osnovnih grupa uticaja, koje su kasnije pojedinačno razmatrane: zarade, dividende, prihodi od akcija, deoba akcija i dividendi, ponuda za preuzimanje akcija, emisija mladih akcija tzv. “mladica”, poslovne informacije i izveštaj o radu akcionarskog društva i koeficijent kapitalizacije akcije odnosno “Price-Earning Ratio - PER”. Upravljati mikroekonomskim faktorima je moguće. Reč je o nesistemskim ili specifičnim rizicima, koji su vezani za pojedinačne hartije od vrednosti i pojedinačne kompanije koje ih emituju, tako da se dobrom kombinacijom široko diverzifikovanog portfolia hartija od vrednosti mogu eliminisati. Specifični rizik se pojavljuje jer postoje mnogobrojne opasnosti koje okružuju određenu kompaniju, karakteristične za tu kompaniju i eventualno za njene direktne konkurente.