MODELLING OF INNER CORRELATION FACTORS AS A PLATFORM FOR QUALITY MANAGEMENT IN THE HOTEL INDUSTRY IN B&H (RS)

Autori članka: 
Mirjana Landika, Radmila Bojanić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

MODELLING OF INNER CORRELATION FACTORS AS A PLATFORM FOR QUALITY MANAGEMENT IN THE HOTEL INDUSTRY IN B&H (RS)

 
Summary:Through sets of measures and decisions, the business systems direct their own activities on the path of realization of business goals, defined as the desired values of the output vector coordinates. The business efficiency demands adequate market positioning in a complex and intensively interactive correlation matrix of the social – economic system, and it is achieved through adequate creation, recognition and adjusting to user demands. Market positioning represents a set of measures and activities through which the business system, by creating of its own output, strives through efficient allocation of the potentially available resources towards making its own offer acceptable and more attractive in comparison with the other competitors. The specific circumstances of business systems in transition countries are characterized by focusing on survival and neglecting an innovative approach and failing to activate the available potentials in creation of business strategies. The additional challenge and inspiration for concretization of affirmative market positioning inevitably refers to the size, intensity, stochastic character, diversity and variability of factors creating the user expectations, and which necessarily must be adequately recognized, qualified, quantified and encompassed by adequate decision-making model. Objectification of the aforementioned activities, in the selected research project, is primarily determined by orientation towards natural – geographic, cultural, sports – recreational and/or educational aspects, as well as through expressive tendency of lacking orientation towards an innovative approach to creation, amending and/or enriching of the offer package. The abovementioned results from the business determination which implies focusing on a narrow market segment, traditionalism in creation and promoting of the offer packages, significantly limited offer range, especially in the segment of additional services, language barrier.Maximizing the keeping of competitive position up-to-date on the global, rather than the local level, harmonizing of the business activities with resource potentials and system environment requires activation of the intellectual capital within the meaning of model verification of the noted tendencies and their perfecting into a business decision-making system.Activation of potential of the innercorrelation static methodology enables classification of direction and intensity of individual influence of stochastic values as the determinants of the achieved level and user perception of the service quality in the hotel industry. The selection of factors compatible with the real circumstances contributes to the theoretical verification of the selected business portfolio in the process of creation of the desired business result and calculation of the monetary consequences of individual business determinations. 
Key words: user expectations, inter-correlation matrix, theoretical verification, business result 
 

MODELIRANJE INTERKORELACIONIH FAKTORA KAO PLATFORME UPRAVLJANJA KVALITETOM HOTELIJERSKOG POSLOVANJA U BiH (RS)

Rezime: Poslovni sistemi paketom mjera i odluka vlastite aktivnosti usmjeravaju u pravcu ostvarivanja poslovnih ciljeva, definisanih kao željene vrijednosti koordinata izlaznog vektora. Poslovna efikasnost zahtijeva adekvatno tržišno pozicioniranje u složenoj i intenzivno interaktivnoj korelacionoj matrici društveno – ekonomskog sistema, a postiže se adekvatnim kreiranjem, prepoznavanjem i adaptiranjem korisničkim zahtjevima. Tržišno pozicioniranje, predstavlja skup mjera i aktivnosti kojim poslovni sistem, kreirajući vlastiti output, teži da efikasnom alokacijom potencijalno raspoloživih resursa vlastitu ponudu učini prihvatljivijom i atraktivnijom u odnosu na druge pretendente. Konkretne okolnosti poslovnih sistema zemalja u tranziciji karakteriše fokusiranost na opstanak i zapostavljanje inovativnog pristupa i pokretanja raspoloživih potencijala u kreiranju poslovnih strategija.Dodatni izazov i inspiraciju konkretizaciji afirmativnom tržišnom pozicioniranju odnosi se, neizostavno, na veličinu, intenzitet, stohastičnost, raznovrsnost i varijabilnost faktora koji kreiraju korisnička očekivanja, a koje je nophodno adekvatno prepoznati, kvalifikovati, kvantifikovati i obuhvatiti adekvatnim modelom odlučivanja. Objektivizacija navedenih aktivnosti, na odabranom istraživačkom projektu, determinisana je prevashodno orijentacijom na prirodno – geografske, kulturološke, sportsko – rekreativne i/ili edukativne aspekte, kao i izraženom tendencijom izostanka orijentacije na inovativan pristup kreiranju, upotpunjavanju i/ili obogaćivanju paketa ponude. Navedeno proizilazi iz poslovnog opredjeljenja koje podrazumijeva fokusiranje na uzak segment tržišta, tradicionalizam u kreiranju i promociji paketa ponude, značajno ograničen asortiman ponude, posebno u segmentu dodatnih usluga, jezičke barijere. Maksimiziranje aktuelizacije konkurentske pozicije na globalnom, a ne lokalnom nivou, usaglašavanje poslovnih aktivnosti sa resursnim potencijalima i sistemskim okruženjem zahtijeva pokretanje intelektualnog kapitala u smislu modelske verifikacije uočenih tendencija i njihovo uvršavanje u sistem poslovnog odlučivanja. Pokretanje potencijala interkorelacione statističke metodologije omogućava klasifikaciju smjera i inteziteta pojedinačnog uticaja stohastičkih veličina kao determinanti ostvarenog nivoa i korisničke percepcije kvaliteta usluge u hotelijerstvu. Selekcija faktora saglasnih sa realnim okolnostima doprinosi teorijskoj verifikaciji izabranog poslovnog portfolija u procesu kreiranja željenog poslovnog rezultata i proračun monetarnih posljedica pojedinih poslovnih opredjeljenja.

Ključne riječi: korisnička očekivanja, interkorelaciona matrica, teorijska verifikacija, poslovni rezultat