MOGUĆI EFEKTI PRIMJENE BASELA III U BANKARSKOM SEKTORU BIH

Autori članka: 
Zumreta Galijašević, Bogdana Vujnović-Gligorić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
2
Apstrak članka: 

Analiza primjene Basela III svodi se na spremnost da banke usvoje i provedu nove kapitalne zahtjeve, zahtjeve likvidnosti i leveragea koji su njime definirani. U ovom radu bit će prikazani osnovni principi Basela III i mogućnost njegove implementacije u uslovima nedovoljno razvijenog tržišta. Analizirat će se, takođe, šanse i prijetnje Basela III za banke kao poslovne subjekte, te bankarski sistem BiH. Rad će dati osnovne smjernice na putu usvajanja i potpune implementacije novog okvira u uslovima pozitivnih i negativnih implikacija koje se sa globalnog nivoa prenose na BiH.