MOGUĆI EFEKTI PRIMJENE BASELA III U BANKARSKOM SEKTORU BIH

Article author: 
Zumreta Galijašević, Bogdana Vujnović-Gligorić
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Analiza primjene Basela III svodi se na spremnost da banke usvoje i provedu nove kapitalne zahtjeve, zahtjeve likvidnosti i leveragea koji su njime definirani. U ovom radu bit će prikazani osnovni principi Basela III i mogućnost njegove implementacije u uslovima nedovoljno razvijenog tržišta. Analizirat će se, takođe, šanse i prijetnje Basela III za banke kao poslovne subjekte, te bankarski sistem BiH. Rad će dati osnovne smjernice na putu usvajanja i potpune implementacije novog okvira u uslovima pozitivnih i negativnih implikacija koje se sa globalnog nivoa prenose na BiH.