NOWLEDGE AS AN ESSENTIAL FACTOR OF HUMAN CAPITAL AND A KEYFACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Article author: 
Muharem Dautović
Year the article was released: 
2014
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

NOWLEDGE AS AN ESSENTIAL FACTOR OF HUMAN CAPITAL AND A KEYFACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary: The history of mankind is composed of cognition and knowledge. On these grounds, life is composed and the foundations of the sustainability of the material world are built, as well as movement towards success and development. The main goal of knowledge is crowned with lifelong learning, and knowledge as an intellectual capital has become a guarantee of survival, progress, prosperity and prospects. Through cognition, continuous and permanent experience, management is created. Thanks to its visions, missions and strategic goals, management directed and led organizations, institutions and societies towards progress and sustainable development. Sustainable development could not remain at the same level, and through intellectual capital it made a different success depending on the established goals. Lifelong learning and education have enabled development and “produced” the educational product which displayed various levels of efficiency and productivity by their constant, diligent and devoted work. In order to increase the productivity and its creativity, the educational management has made the greatest impact.During the years of work, the educational management will develop into science and art. The results of this will be recognition of intellectual capital as well as the essence of knowledge. That will make progress in every aspect, especially in the economic development and growth. The aim of knowledge will be progress and prosperity of society which will have great skills, capacities, flexibility, adaptability, mobility and ICT. The global processes will greatly help the realization of this despite the different attitude towards it because they can be monitored in the simpliest and most consistent way through political, social and economic developments in all areas.Therefore, life-long learning which incorporates the knowledge and cognition requires investment of all available resources of human capital and physical capital leading to success and sustainable development. Thus, teaching and learning is the imperative.The education of youth on the institutions established by the system and organized in school systems on all levels doesn’t have an alternative. First and foremost, aims and objectives, and the content of education for sustainable development should be compatible with the needs of the economic, political, educational, cultural environment and other (external aims of education), and the demands of social reality,then innovated educational methods and the types of work that are part of education for Sustainable Development.
Keywords: lifelong learning, educational policy, educational management, educational production, sustainable development

 

ZNANJE KAO TEMELJNA ODREDNICA LJUDSKOG KAPITALA I KLJUČNI FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA
Sažetak:
Povijest ljudskog roda satkana je od spoznaje, saznanja i znanja. Na ovim osnovama protkan je život i uzdignuti su temelji održivosti mjerljivog svijeta i kretanja u njemu prema uspjehu i razvoju. Osnovni cilj spoznaje krunisan je cjeloživotnim učenjem, a znanje kao intelektualni kapital postao je produkt koji je bio i ostao garant opstanka, progresa, prosperiteta i perspektive.Naravno, kroz saznanja, kontinuirana, permanentna iskustva kreiran je menadžment koji je zahvaljujući svojim vizijama, misijama i strateškim ciljevima usmjeravao i vodio organizacije, institucije i društva ka napretku i održivom razvoju. Održivi razvoj nije mogao ostati na istom nivou, te je kroz intelektualni kapital pokazivao različit uspjeh u zavisnosti od uspostavljenih ciljeva. Cjeloživotno učenje i obrazovanje omogućilo je usavršavanje i “proizvelo” obrazovni produkt koji je svojim konstantnim, upornim i požrtvovanim radom na svim poljima pokazivao različite nivoe uspješnosti i produktivnosti. Da bi produktivnost bila veća, a samim tim i kreativnija, obrazovni menadžment je učinio najveći utjecaj. Kroz dugogodišnji rad i djelovanje obrazovni menadžment profilirat će se u znanost i umijeće što će za posljedicu imati afirmaciju intelektualnog kapitala, odnosno znanja kao suštine i biti napredak u svakom pogledu, a posebno u razvojnom, što svakako implicira ekonomski razvoj i rast. Ovaj vid afirmacije znanja sa ciljem napretka i prosperiteta postavit će “društvo znanja” kao društvo savršenih kompetencija, sposobnosti, vještina, fleksibilnosti, adaptibilnosti, mobilnosti i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Globalizacijski procesi planetarnog značaja u mnogome će pomoći zadatu realizaciju bez obzira na različite stavove, jer se najjednostavnije i najdosljednije mogu pratiti kroz politička, društvena i ekonomska kretanja na svim prostorima.Zato, cjeloživotno učenje koje u svojoj nutrini inkorporira spoznaju, saznanje i znanje zahtijeva ulaganje svih raspoloživih resursa ljudskog kapitala i fizičkog kapitala zarad uspjeha i održivog razvoja. Dakle, učenje i podučavanje je imperativ, edukacija mladih kroz institucije sistema, organizirano kroz školske sisteme svih nivoa nema alternativu. U prvi plan se postavljaju ciljevi, zadaci i sadržaji obrazovanja za održivi razvoj koji trebaju biti kompatibilni sa potrebama okruženja, onoga ekonomskog, političkog, obrazovnog, kulturnog i dr. (vanjski ciljevi obrazovanja), odnosno zahtjevima društvene stvarnosti, zatim inovirane odgojno-obrazovne metode i oblike rada koji su na liniji obrazovanja za održivi razvoj.
Ključne riječi:cjeloživotno učenje, obrazovna politika, obrazovni menadžment, obrazovna produkcija, održivi razvoj