OSNOVNA POLAZIŠTA U RAZVOJU NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA

Autori članka: 
Bojan Ristić, Đorđe Lazić, Verica Jovanović
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

U ovom radu se razmatraju osnovni rezultati u oblasti uređivanja kvalifikacija na međunarodnom planu i u Srbiji. Shodno tome, u radu se ukazuje na razloge koji su uzrokovali potrebu međusobno usklađenog regulisanja sistema kvalifikacija na nacionalnom nivou, a u koje naročito spadaju: krupne  implikacije naučno-tehnološkog progresa na rad i život svakog pojedinca, zatim potreba za permanentnim obrazovanjem svih ljudi u svetu, kao i opšte prihvaćena sloboda međunarodnog kretanja, roba i kapitala. 

S tim u vezi, u radu se ukazuje na evropska dostignuća u oblasti uređivanja nacionalnih okvira kvalifikacija. U tom kontekstu se ističe da se u Srbiji osetno kasni sa regulisanjem te oblasti i da njoj urgentno treba dati prioritet.