PRELIVANJE KAPITALA IZ REALNOG U BANKARSKI SEKTOR SRBIJE U TRANZICIONOM PERIODU

Article author: 
Jugoslav Aničić, Marko Laketa, Svetlana Vukotić
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Realni sektor privrede Srbije poslednjih par godina posluje u uslovima hronične nelikvidnosti i visoke zaduženosti koji dovode do daljeg pada zaposlenosti i konkurentnosti preduzeća. Na drugoj strani, u istom periodu, bankarski sektor ostvaruje konstantan rast neto prihoda od kamata, naknada i provizija. Ova kontradiktorna kretanja otvaraju neka suštinska pitanja ekonomskog sistema, a pre svega da u celom tranzicionom periodu traje proces prelivanja kapitala iz realnog ka bankarskom sektoru. U radu će biti analizirani odnosi realnog i bankarskog sektora, ostvareni rezultati u kriznom periodu, posledice ekonomske politike na razvoj ovih sektora, kao i predlog mera za prevazilaženje trenutnog stanja.