PREPREKE ZA IMPLEMENTACIJU KORONA ZAKONA NA SEKTOR MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Article author: 
Tanja Gavrić, Ibrahim Obhođaš, Esad Jakupović
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
PREPREKE ZA IMPLEMENTACIJU KORONA ZAKONA NA SEKTOR MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Sažetak: Cilj – cilj ovoga rada je empirijski istražiti prepreke uspješnoj primjeni Korona zakona na mala i srednja poduzeća u BiH. Istražit će se utječu li na provedbu predviđenih mjera unutarnji, odnosno organizacijski čimbenici poput nedostatka komunikacije, informacija i obuke, nedostatka odgovarajuće organizacijske podrške, neprimjerenog vodstva i sl. ili općenito Vladine politike i mjere. Metodologija – u radu će se koristiti anketni upitnik kako bi se identificirale prepreke u uspješnoj implementaciji i provedbi Korona zakona koje su iskusile mala i srednja poduzeća. Od sudionika (vlasnika – menadžera malih i srednjih poduzeća) će se tražiti da navedu stupanj slaganja sa stavkama navedenim u upitniku. Primijeniti će se regresijska analiza za utvrđivanje faktora koji utječu na uspješnu/neuspješnu implementaciju Korona zakona. Praktične implikacije - Ovo istraživanje nudi vrijedne praktične spoznaje koje mogu pružiti uvid u stanje malih i srednjih poduzeća u BiH. Rezultati istraživanja pružiti će podlogu za stvaranje sustava koji će pomoći stjecanju znanja i upravljačkih mehanizama za dugoročan rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u BiH i očuvanja radnih mjesta.
 
Ključne riječi: strategija; Korona zakon; mala i srednja poduzeća; barijere.