RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI RJEŠAVANJA ZAŠTITE OKOLIŠA I CDM PROJEKTI

Article author: 
Senada Kurtanović, Sead Mušinbegović
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Zaštita okoliša je problem koji muči cijeli svijet i više nego ikad je očito da se mora promijeniti odnos prema okolišu. Plaćanje ekološke štete, je često prvi i najefikasniji razlog zbog kojeg kompanije i pojedinci počinju da razmišljaju o zaštiti okoliša. Princip plaćanja ekološke štete leži u tome da svaki zagađivač mora da plati za svaku ekološku štetu nanijetu ekosistemu. Iz tog proizilazi potreba i moralna obaveza svih privrednih subjekata a posebno subjekata koji su okarakterisani kao zagađivači okoliša da planiraju, prate, evidentiraju i izvještavaju o ulaganjima u zaštitu okoliša i efektima koji iz toga proizilaze. Računovodstvo zaštite okoliša predstavlja dio savremenog računovodstva čiji je zadatak da osigura upravljačke informacije za različite hijerahijske nivoe menadžmenta, sa ciljem procjene ekonomskih učinaka primjene relevatnih propisa, standarda, protokola, a čiji je zadatak unapređenje i zaštita okoliša. Cilj ovog rada je identifikacija i računovodstveno obuhvatanje troškova zaštite okoliša, kao i prikaz CDM projekta „Smanjenja emisije N2O gasa“ Preduzeća Global Ispat Koksne Industrije d.o.o Lukavac.