RAZVIJANJE METODOLOGIJE ZA OCJENU POVJERENJA U BANKARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Article author: 
Dragan Jović
Year the article was released: 
2012
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

Predmet ovog članka je istraživanje povjerenja u domaće bankarstvo. Istraživanje ne odgovara samo na pitanje u kojem smjeru se kreće povjerenje u bankarstvo Bosne i Hercegovine, već i da li treba u njega vjerovati. Pod bankarstvom podrazumjevamo, sektor komercijalnih banaka u BiH, tj. bankarski sektor Bosne i Hercegovine (BSBiH), kao i bankarski sistem BiH (BSIBiH), gdje je komercijalnim bankama dodata Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH). Cilj rada nije bio da kvantifikuje doprinos pojedinih varijabli rastu povjerenja, već da se izmjeri povjerenje. Primjenili smo više, potpuno novih, metodologija. Analiziran je period od 2002/2007. godine do 2011. godine. Naša hipoteza, koju smo potvrdili, je da je došlo do smanjenja povjerenja u BSBiH i BSIBiH. Razvijena metodologija mjerenja povjerenja u bankarstvo se može primjeniti na bankarske sisteme slične bosanskohercegovačkom.