Razvijenost finansijskog tržišta u Bosni i Hercegovini

Article author: 
Ismet Kumalić
Year the article was released: 
2013
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Rezime: Između privrednog razvoja i finansijskog tržišta postoji visoka međuzavisnost. Privredni razvoj za posljedicu ima rast dohotka što dovodi do rasta štednje, a time i finansijskog tržišta. Špekulativno (kratkoročno) kretanje kapitala na slabim i nerazvijenim tržištima prouzrokuje poremećaje i finansijsku krizu. Razvijena, dobro regulirana i stabilna finansijska tržišta su otpornija, i lakše mogu da se odupru vanjskim udarima. Usklađen razvoj finansijskog tržišta osigurava stabilan privredni razvoj. Strana ulaganja na dugi rok, na manje razvijenim tržištima, predstavljaju jedan od načina da se osigura stabilnost i smanji jaz u razvijenosti. Najčešći pokazatelji razvijenosti finansijskog tržišta su: razvijenost finansijske strukture; razvijenost bankarskog sistema; razvijenost tržišta kapitala; odnos bankarskog sistema i tržišta kapitala, kao i razvijenost nebankarskih finansijskih posrednika. Primjenom i kombinaciom naučnih metoda analize i sinteze, kvantitavne i komparativne metoda i metoda deskripcije i kompilacije utvrđeno je: da je finansijsko tržište BiH bankocentrčno i po svojoj strukturi nerazvijeno; bankarski sektor spada u srednje razvijene sa visokom koncentraciom osnovnih agregata što ga čini osjetljivim i više rizičnim; tržište kapitala je nerazvijeno i malo po obimu i broju instrumenata; višeslojno organizirano, nefunkcionalno i loše koordinirano. Iznešeni rezulatati u radu su potvrdili postavljenu hipotezu da je finansijsko tržište u BiH bankocentrično, siromašno i nedovoljno razvijeno.