THE RELATIONSHIP BETWEEN AVERAGE WAGES IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA REGARDING MATCHED LEVELS OF EDUCATION

Article author: 
Boban Sašić, Vesna Novaković
Year the article was released: 
2015
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

THE RELATIONSHIP BETWEEN AVERAGE WAGES IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA REGARDING MATCHED LEVELS OF EDUCATION
Summary: Public and private sector are complementary parts of each economy. If they do not comply it is not possible to achieve continuous economic growth. However, there are important differences between these two sectors. One of the differences is in the level of average wages of employees. In transition economies, such as the economy of the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, the public sector has more important role in the overall economic relations, then in developed countries. Therefore, public sector is more attractive to workers because of the safety of salary, full compliance with applicable legal norms and other factors. In the public perception of the Republic of Srpska, there is an opinion that the average wages in the public sector are significantly higher than the average wages in the private sector, which can be considered as one of the conveniences of employment in the public sector. The aim of this paper was to answer to the question whether and to what extent the average wages of employees in the public sector differ from the average wages in the private sector in the Republic of Srpska, regarding matched levels of education? The analysis included the average wages of workers with university education and secondary education. We came to the conclusion that the average wages of workers with a university degree are higher by 4.1% in the public versus private sector, while the average wages of workers with secondary education are 34.9% higher in the public versus private sector. These results should be viewed through the prism of the limitations of research, which we described in detail in the text.
Key words: private sector, public sector, average wages.
 
 
ODNOS PROSJEČNE PLATE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU U REPUBLICI SRPSKOJ SHODNO NIVOIMA OBRAZOVANJA
Rezime: Javni i privatni sektor su komplementarni dijelovi svake ekonomije bez čije usklađenosti nije moguće ostvarivati kontinuirani privredni rast. Ipak, između ova dva sektora postoje značajne razlike. Jedna od razlika ogleda se u načinu utvrđivanja i visini plata zaposlenih radnika. U privredama u tranziciji, kakve su privrede Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, javni sektor ima značajniju ulogu u ukupnim ekonomskim odnosima, za razliku od razvijenih privreda. Stoga je javni sektor atraktivniji za radnike zbog sigurnosti isplate plate, potpunog poštovanja pozitivnih zakonskih normi i drugih faktora. U javnosti Republike Srpske postoji percepcija da su prosječne plate u javnom sektoru značajno veće od prosječnih plata u privatnom sektoru, što se može smatrati još jednom pogodnošću zaposlenja u javnom sektoru. Cilj ovog rada je da se da odgovor na pitanje da li se i u kojoj mjeri prosječne plate zaposlenih u javnom sektoru razlikuju od prosječnih plata u privatnom sektoru u Republici Srpskoj, vezano za podudarne nivoe obrazovanja? U analizu su uključeni podaci o visini prosječne plate radnika sa visokom stručnom spremom i srednjom stručnom spremom. Došli smo do zaključka da su prosječne plate radnika sa visokom stručnom spremom veće za 4,1% u javnom u odnosu na privatni sektor, dok su prosječne plate radnika sa srednjom stručnom spremom za 34,9% veće u javnom u odnosu na privatni sektor. Ove rezultate treba posmatrati kroz prizmu ograničenja istraživanja, koje smo detaljno opisali u tekstu.
Ključne riječi: privatni sektor, javni sektor, prosječne plate.