SAVREMENI PRISTUP PLANIRANJU PROJEKATA

Article author: 
Slobodan Lukić
Year the article was released: 
2011
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
U procesu upravljanja projektom prvi korak koji se preduzima je projektovanje odgovarajuće organizacije koja će biti zadužena za upravljanje projektom. Znači, početna faza u procesu upravljanja projektom je projektovanje jedne organizacione strukture sa svim potrebnim menadžerima i izvršiocima, čiji će zadatak biti da efikasno upravljaju projektom. U tu svrhu se koriste sve poznate organizacione metode i tehnike da bi se formirala odgovarajuća organizacija za upravljanje projektom, odnosno, koriste se prije svega poznate metode projektovanja organizacione strukture. S obzirom na izuzetan značaj koji za organizaciju za upravljanje projektom ima menadžer projekta, definisanje njegovog mjesta i uloge u tome zahtijeva korištenje suptilnih organizacionih metoda i tehnika. Isto se odnosi i na definisanje i funkcionisanje projektnog tima, koji zajedno sa menadžerom projekta permanentno radi na efikasnom vođenju projekta.
Startni zadatak angažovanog menadžerskog tima čini priprema plana  projekta, u čemu u praksi ima velikih lutanja koja obaraju ukupnu efikasnost projekta. U tom smislu poslednjih godina u svijetu se razvija za sada manje poznat, ali veoma efikasan sistem planiranja pojekta zasnovan na tročlanim mrežno povezanim strukturama, i to na: WBS strukturi, OBS strukturi i PBS strukturi. U radu se prikazuje takav način planiranja  projekta na primjeru gradnje Hotela ‘’Srebrenica’’ u Srebrenici, sa ciljem da se on prikaže naročito investitorima i manje iskusnim projektnim menadžerima.