SPECIFIČNE BANKARSKE DETERMINANTE NEKVALITETNIH KREDITA: SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE

Article author: 
Zorana Agić, Svetlana Dušanić Gačić
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

SPECIFIČNE BANKARSKE DETERMINANTE NEKVALITETNIH KREDITA: SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE

Sažetak: U radu su predstavljeni rezultati istraživanja koje je sprovedeno sa ciljem da se identifi kuju specifi čne bankarske determinante nekvalitetnih kredita u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine. Autori su pretpostavili da pet specifi čnih bankarskih promjenljivih (aktivna kamatna stopa, stopa kreditnog rasta, koefi cijent adekvatnosti kapitala, prinos na akcijski kapital i odnos kredita i depozita) utiče na pojavu i rast nekvalitetnih kredita. Rezultati istraživanja pokazali su da se ipak samo jedna promjenljiva može koristiti za objašnjavanje ponašanja i predviđanje vrijednosti stope nekvalitetnih kredita bankarskog sektora Bosne i Hercegovine u narednom periodu. U istraživanju su korišteni kvartalni podaci koje je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine, a koji obuhvataju period od prvog kvartala 2004. do kraja četvrtog kvartala 2019. godine. Nakon sprovedene korelacione i regresione analize, može se zaključiti da na nivo nekvalitetnih kredita u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine utiče stopa kreditnog rasta, dok odnos kredita i depozita, aktivna kamatna stopa, koefi cijent adekvatnosti kapitala i prinos na akcijski kapital nemaju statistički značajan uticaj na nekvalitetne kredite.
 
Ključne riječi: koefi cijent adekvatnosti kapitala; aktivna kamatna stopa; kreditni rast; prinos na kapital.