STATISTIČKO MODELIRANJE PROFILA POROŠAČA U FUNKCIJI ADAPTACIJE MARKETING STRATEGIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Article author: 
Jana Aleksić, Mirjana Landika, Marijana Barjaktarević
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
STATISTIČKO MODELIRANJE PROFILA POROŠAČA U FUNKCIJI ADAPTACIJE MARKETING STRATEGIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19
 
Sažetak: Marketing aktivnosti usmjeravaju poslovnu djelatnost i proizvodni portfolio poslovnih sistema zahtijevima potrošača, međutim postoje situacije u kojima ove aktivnosti kreiraju i stimulišu određene potrebe i zahtjeve. Kreiranje tržišta predstavlja kompleksnu djelatnost koja tangira veliki broj disciplina i sinergetskim djelovanjem kreira zadovoljstvo proizvodom i/ili uslugom što u uslovima pandemije predstavlja poseban izazov kreatorima proizvodnog portfolija, a posebno kanalima distribucije. Distribucija proizvoda /ili usluga predstavlja ključni faktor poslovnog uspijeha u uslovima socijalne distance i nedovoljno razvijene tehničko – tehnološke podrške prelasku na virtuelnu sferu poslovanja i komunikacije. Korisna baza poslovne aktivnosti obuhvata adekvatno modeliranje profila potrošača i korisnika proizvoda i/ili usluga kako bi se marketinška strategija prilagodila njima što u konačnici obezbijeđuje smjernice tržišnom pozicioniranju kao preduslovom poslovne efikasnosti. Kreiranje potrošačkih profila zahtijeva modelsku analizu navika, sklonosti, talenata, ličnih i socijalno – psiholoških karakteristika koji omogućavaju komponovanje similarnih grupa, a time i adaptaciju marketinških strategija usklađenu sa modeliranim profilima potrošača. Empirijska utemeljenost predloženih rješenja omogućava visok stepen povjerenja u modelirane informacije, a time i pouzdanost u njihovu objektivizaciju čime se omogućava fleksibilnost poslovanja uslovljena vanjskim podražajima, kao što je pandemija COVID-19, ali se adaptacijom može koristiti u drugim uslovima privređivanja.
 
Ključne riječi: profil potrošača; stohastičko modeliranje; marketing strategija; empirijska utemeljenost; poslovna efikasnost.