STAVOVI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA NA SUZBIJANJE SIROMAŠTVA I NEZAPOSLENOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Article author: 
Dušan Jerotijević, Milosav Miličković, Aljoša Kostić
Year the article was released: 
2020
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 
 
STAVOVI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA NA SUZBIJANJE SIROMAŠTVA I NEZAPOSLENOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Apstrakt: Nacionalne države zadržale su svoje mjesto kao osnovne političke jedinice u međunarodnim odnosima uz značajan uticaj vodećih sila u istim. Savremene međunarodne organizacije mogu se svrstati u vladine međunarodne organizacije (fi nansiraju se iz vladinih budžeta) i nevladine međunarodne organizacije (fi nansiraju se uglavnom iz državnih proračuna, kao i ostalih institucija). Međnarodne organizacije u BiH u poslijeratnom periodu provode veliki broj projekata, a prije svega se to odnosi na: unapređenje ekonomije, povećanje konkurentnosti proizvođača, ravnopravnosti polova, unapređenje institucija, podrška povratnicima, podrška MSP, smanjenju nezaposlenosti, suzbijanju siromaštva itd. Iz navedenog se može zaključiti da je veliki broj projekata usmjeren prema razvoju ekonomije, suzbijanju nezaposlenosti i siromaštva, što će i biti primarno istraživanje ovog rada. Prema navedenom, opravdano je postaviti osnovni cilj istraživanja ovog rada i to: „Istražiti i predstaviti tabelarno, grafi čki, te interpretirati teorijski u kojoj mjeri su međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini imale uticaja kod suzbijanja siromaštva i smanjenja stope nezaposlenosti, te da li postoji razlika između pristupa kod drugih država domaćina.“ U predistraživanju za ovaj rad, utvrđeno je da ne postoje kvalitetni podaci o uloženim sredstvima u ovaj segment od strane Međunarodnih organizacija, pa se pristupilo prikupljanju primarnih podataka. Primarni podaci prikupljeni su od predstavnika Međunardonih organizacija, zaposlenih u istim, kao i stranoj diplomatiji. U skladu sa navedenim, moguće je postaviti osnovnu hipotezu rada koja aglasi: „Međunarodne organizacije koje su zastupljene na teritoriji Bosne i Hercegovine nisu na adekvatan način odgovorile zadatku kada je u pitanju smanjenje nezaposlenosti i suzbijenje siromaštva“. Utvrđeno je da ni same organizacije nisu u potpunosti zadovoljne urađenim po pitanju siromaštva i nezaposlenosti, čime je postavljena hipoteza donekle i dokazana. Pored osnovne hipoteze rada, postavlja se i pomoćna, a koja glasi: „Međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini su u većoj mjeri doprinijeli suzbijanju siromaštva nego što je to slučaj sa smanjenjem nezaposlenosti“ koja je takođe dokazana.
 
Ključne riječi: međunardona organizacija; nezaposlenost; suzbijanje siromaštva; primarni podaci; model.