SYSTEMATIC BUSINESS RISKS MANAGEMENT IN AIRLINES - CROATIA AIRLINES CHALLENGES

Article author: 
Jasmin Bajić, Mirko Tatalović, Krešimir Kučko
Year the article was released: 
2015
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

SYSTEMATIC BUSINESS RISKS MANAGEMENT IN AIRLINES - CROATIA AIRLINES CHALLENGES
Summary: Systematic risk management in airlines is of multi-dimensional nature characterized mostly by international regulation elements, especially when dealing with high safety and security standards of aircraft operations and maintenance. Airline industry financial loses and crisis surrounding in the fi rst decade of this century, have created a strong need to establish a systematic and integrated risk management in non-operating business segments as well. This would provide for risk identification and reducing of possible negative consequences, wherever possible. All the participants in the market competition are faced with a wide range of strategic, operating and fi nancial risks, but still, many risks remain beyond full company control. Special features arise from specifi c characteristics of individual markets, depending on their economy development degree, demand features (seasonality, tourism…), existing and future competition level and size and fi nancial power of particular air carriers. Diffi culties in the Croatia Airlines business activities, caused by high level of financial losses, escalated within the period 2008 - 2010. The company restructuring implementation was indispensable, in order to prepare Croatia Airlines, in conformity with the European regulation and practice, for long-standing sustainable business activities, and consequently, the results in 2013 and 2014 have proved that correct approach. In that context, together with fi nalization of the approved restructuring program, Croatia Airlines has initiated the additional improvement of proactive approach to risk management in practice, with basic components shown in this paper. The intention is to improve the air company competitive position in Croatian, regional and European air transport market, as assumption for future development and growth sustainability.
Key words: Risk Management, Airline Industry, Economic Crisis, Strategy, Croatia Airlines.

AVIOKOMPANIJE I SUSTAVNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA – IZAZOVI CROATIA AIRLINESA
Sažetak: Sustavno upravljanje rizicima u aviokompanijama ima višedimenzionalan karakter koji obilježavaju prvenstveno elementi međunarodne regulative kada su u pitanju visoki standardi sigurnosti i sigurnosne zaštite operacije i održavanja aviona. Financijski gubici industrije avioprijevoza i krizno okruženje u prvom desetljeću ovog stoljeća stvorili su snažnu potrebu da se i u neoperativnim segmentima poslovanja uspostavi sustavno i integrirano upravljanje rizicima kako bi se osiguralo identificiranje rizika i ublažavanje mogućih negativnih posljedica gdje god je to moguće. Svi sudionici tržišne utakmice suočavaju se s širokom lepezom strateških, operativnih i financijskih rizika, ali mnogi rizici ostaju izvan pune kompanijske kontrole. Posebnosti proizlaze iz karakteristika pojedinih tržišta ovisno o stupnju razvijenosti privrede, obilježjima potražnje (sezonalnost, turizam…), postojećem i budućem nivou konkurencije, te veličini i financijskoj snazi pojedinih prijevoznika. Teškoće u poslovanju Croatia Airlinesa, izazvane visokim nivoom financijskih gubitaka u poslovanju, eskalirale su u periodu 2008.-2010. godina. Provedba restrukturiranja kompanije bila je nužna kako bi se, sukladno europskoj regulativi i praksi, Croatia Airlines pripremio za dugoročno održivo poslovanje, a pozitivni financijski rezultati u 2013. i 2014. godini potvrda su ispravnosti pristupa. U tom kontekstu, Croatia Airlines je paralelno s dovršetkom odobrenog programa restrukturiranja pokrenuo dodatno unapređenje prakse pro aktivnog pristupa upravljanju rizicima, čije su osnovne komponente prikazane u ovom radu, a koji ima za cilj unapređenje konkurentske pozicije kompanije na hrvatskom, regionalnom i europskom tržištu avioprijevoza kao pretpostavke održivosti budućeg razvoja i rasta.
Ključne riječi: Upravljanje rizicima, avioindustrija, ekonomska kriza, strategija, Croatia Airlines.