UTICAJ FINANSIJSKE STRUKTURE KAPITALA NA PROCJENJENU VRIJEDNOST PREDUZEĆA

Article author: 
Elvis Mujkić
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

UTICAJ FINANSIJSKE STRUKTURE KAPITALA NA PROCJENJENU VRIJEDNOST PREDUZEĆA

Sažetak: U savremenom poslovnom okruženju pojava merdžera i akvizicija, prodaja preduzeća, kao i nestanak preduzeća sa tržista su svakodnevna pojava. U tim, nazovimo ih, „transakcijama“ se javlja potreba da se utvrdi kolika je vrijednost preduzeća koje se pripaja drugom preduzeću, prodaje ili s druge strane koje nestaje sa tržišta odnosno koje ide u likvidaciju. Preduzeća koja su predmet tih „transakcija“ se razlikuju po brojim kriterijumima. Jedan od tih kriterija je i struktura kapitala. Cilj istraživanja je utvrditi uticaj finansijske strukture kapitala na procijenjenu vrijednost preduzeća. Metode koje su korišćene za procjenu vrijednosti preduzeća su: metoda diskontovanja neto novčanog toka, kao metoda prinosnog pristupa, i metoda multiplikatora na osnovu uporedivih transkacija, kao metoda tržišnog pristupa. Uticaj strukture kapitala na procjenjenu vrijednost preduzeća, utvrđen je na osnovu regresione i korelacione analize. Rezultati koji su dobijeni primjenom metode multiplikatora na osnovu uporedivih transakcija, ukazuju na to da, sa povećanjem učešća pozajmljenog kapitala u sktrukturi kapitala, procijenjena vrijednost preduzeća raste, što je u skaldu sa Modeljani – Milerovom teorijom iz 1964.godine. Sa druge strane, rezultati koji su dobijeni primjenom metode diskontovanja neto novčanog toka su u skladu sa teorijom statičkog kompromisa. Uzimajući u obzir činjenicu neefikanosti tržtišta, može se zaključiti da će sa povećanjem učešća duga u kapitalu, procijenjena vrijednost preduzeća rasti do određenog nivoa tog leveridža, a nakon tog nivoa, vrijednost preduzeća će sa povećanjem učešća duga u kapitalu da se smanjuje.
 
Ključne riječi: struktura kapitala; procjena vrijednosti; Modeljani – Milerova teorija; teorija Statičkog kompromisa.