UTICAJ GRUPNIH INTERNIH I EKSTERNIH FAKTORA NA ODLUKE POTROŠAČA O KUPOVINI

Autori članka: 
Jana Aleksić, Milanka Aleksić, Sanja Dojčinović
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
2
Apstrak članka: 

Na potrošača u marketingu i na njihovo ponašanje prilikom kupovine utiču mnogi faktori koji se u osnovi dijele na dve grupe, na eksterne i interne faktore. Osnovni cilj ovog rada bio je utvrditi koji faktori faktori imaju veći uticaj na odluku potrošača o kupovini. Pretpostavka se bazira na prednosti koja se daje internim faktorima, što bi značilo da se pretpostavlja da interni faktori imaju veći uticaj na potrošače u odnosu na eksterne faktore kada je u pitanju odluka o kupovini.

Za potrebe istraživanja izvršeno je anketiranje 205 ispitanika. Istraživanja su pokazala da interni faktori imaju veći uticaj na potrošače prilikom odluke o kupovini u odnosu na eksterne faktore.