Uticaj kreditnih linija svjetske banke za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj na performanse korisnika kredita

Article author: 
Jadranka Petrović
Year the article was released: 
2013
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

Rezime: Cilj rada bio je istražiti uticaj kreditnih linija Svjetske banke za mala i srednja preduzeća (MSP) u Republici Srpskoj (RS) na performanse korisnika kredita. U radu su predstavljeni projekti Svjetske banke u RS za kreditiranje privatnog sektora: Hitni pilot projekat kreditiranja, Projekat kreditiranja privatnog sektora i Projekat poboljšanja pristupa finansijama za MSP,te analiziran uticaj kredita iz prva dva projekta na poslovne performanse preduzeća korisnika: ukupan prihod, izvoz i broj zaposlenih. U analizi je vršeno poređenje izabranih pokazatelja, u godini prije korištenja kredita,sa pokazateljima u godinama nakon korištenja kredita. Takođe, vršeno je poređenje kretanja pokazatelja preduzeća koja su koristila kredite Svjetske banke sa kretanjem pokazatelja na nivou Republike Srpske. Rezultati istraživanja su pokazali da su kreditne linije Svjetske banke za MSP u RS imale pozitivan uticaj na performanse korisnika kredita, a naročito na izvoz i broj zaposlenih. Ipak, prva dva projekta su bila relativno skromne vrijednosti u odnosu na ukupan plasman kredita privatnim preduzećima u RS. Posljednji projekat (EAF), čija je implementacija u toku, je do sada najveće vrijednosti i od njega se očekuju daleko veći pozitivni efekti na performanse MSP u Republici Srpskoj.