UTICAJ NACIONALNE KONKURENTNOSTI NA EKONOMSKI RAST EVROPSKIH EKONOMIJA

Article author: 
Alem Merdić, Kadrija Hodžić
Year the article was released: 
2021
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

UTICAJ NACIONALNE KONKURENTNOSTI NA EKONOMSKI RAST EVROPSKIH EKONOMIJA

Sažetak: Cilj ovog rada ogleda se u ispitivanju uticaja nacionalne konkurentnost, mjerene pomoću GCI 4.0 na ekonomski rast evropskih ekonomija povezanih u zonu slobodne trgovine CEFTA, zajedničko tržište Evropske unije i Evropsku monetarnu uniju. Uticaj GCI 4.0 na ekonomski rast analizira se zbirno na nivou evropskih ekonomija (34 posmatrane zemlje), a zatim analitički po nivoima ekonomske integracije CEFTA, EU i EMU, kako bi se utvrdile razlike u uticaju. Za procjenu ovog uticaja u radu se koriste panel regresioni modeli: OLS model, model fi ksnih efekata i model slučajnih efekata. Rezultati istraživanja pokazuju da na nivou posmatranih evropskih ekonomija zbirno (34 zemlje) u periodu 2018. - 2019. godine postoji pozitivan i statistički signifi kantan uticaj nacionalne konkuretnosti, mjerene pomoću GCI 4.0., na realni ekonomski rast. Također, pozitivan i statistički signifi kantan uticaj GCI 4.0 postoji i u okviru 3 posmatrane ekonomske integracije, CEFTA, EU i EMU, a jačina uticaja se smanjuje sa višim nivoom ekonomske integracije zemalja. Ovi rezultati pokazuju da GCI 4.0 može poslužiti kao kvalitetna podloga kreatorima ekonomske politike u kreiranju programa ekonomske politiku koji imaju za cilj povećanje realnog ekonomskog rasta.
 
Ključne riječi: nacionalna konkurentnost; ekonomski rast; GCI 4.0; evropske ekonomije; panel regresija.