GOSPODARSKI KRIMINALITET: PRIJETNJA DRUŠTVU, PODUZEĆIMA I MENADŽMENTU

Article author: 
Nina Uremović, Goran Matijević, Maja Jovanović
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

GOSPODARSKI KRIMINALITET: PRIJETNJA DRUŠTVU, PODUZEĆIMA I MENADŽMENTU
ECONOMIC CRIME: A THREAT TO SOCIETY, COMPANIES AND MANAGEMENT

Sažetak: Uz brojne internacionalne konvencije, uredbe, direktive, nacionalne zakonske i podzakonske akte, te planove i smjernice za prevenciju, i strogo zapriječene sankcije, a unatoč jasno defi niranim normama poslovanja, gospodarstvo kao aktivnost kojom se pribavljaju i stječu te raspolaže brojnim dobrima, uključujući i materijalna, i to poradi zadovoljenja potreba ljudske zajednice, nažalost nije izuzeto događaja koji imaju obilježja kaznenih djela ili prekršaja i kojima pojedinci ili organizirane skupine, najčešće svjesno izigravajući propise nastoje steći nepripadnu korist. Ta kaznena djela u pravilu svrstavamo u grupu gospodarskih (privrednih) kaznenih djela, a štete od ovih kaznenih djela nastaju u privatnim tvrtkama, ali i javnim poduzećima te državnoj i lokalnoj upravi, a počinitelji mogu dolaziti iz reda zaposlenika (menadžment i uposlenici) ili izvan subjekata poslovanja, a poseban problem čini internacionalizacija i globalizacija, koja problematiku ovih kaznenih djela čini još složenijom. Uz mjerljivu štetu u iznosima, ova kaznena djela opasnost su i za sustave i zajednicu, posebno ako ih čine umrežene i organizirane skupine. Stoga je primjerice i zbog velikih iznosa šteta po proračun Europske unije, ista ustrojila zasebno tužiteljstvo – EPPO. Rad defi nira osnovne pojmove vezane uz gospodarski kriminalitet, navodi i prikazuje podjelu kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta, utvrđuje najbrojnije, predlaže mjere prevencije čime nastoji podići razinu svijesti kod menadžmenta i šire javnosti o opasnostima i nužnosti borbe protiv istih.
 
Ključne riječi: kazneno djelo, gospodarstvo, kriminal, menadžment, prevencija