NEMATERIJALNA STIMULACIJA KAO ZADATAK MENADŽMENTA U CILJU POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI

Article author: 
Ljiljana Stošić Mihajlović
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

NEMATERIJALNA STIMULACIJA KAO ZADATAK MENADŽMENTA U CILJU POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI

Abstract:U cilju postizanja kvaliteta ekonomije potreban je korektan i dobar odnos
između menadžera i zaposlenih. Menadžeri imaju zadatak, da kreiraju takvo poslovno
okruženje u kome će zaposleni biti zadovoljni poslom koji obavljaju, jer zaposleni
koji su zadovoljni svojim položajem u organizaciji, koji su spremni da stalno uče i
stiču nova znanja, unapređuju svoju produktivnost i time doprinose sebi veći prihod a
preduzeću veći profit. Važi i obrnuto, jer zaposleni koji nije zadovoljan svojim radnim
mestom i okruženjem, posao ne obavlja na način kojim pospešuje svoju produktivnost
i ukupnu poslovnu izvrsnost, a njegova jedina želja i motiv biće da što pre napusti
organizaciju. Zadatak menadžera obuhvata aktivnosti kojim se može uticati na unapređenje
produktivnosti, efikasnog i efektivnog rada, uz usmeravanje zaposlenih ka
realizaciji ukupnih organizacionih ciljeva, proširuje se na planiranje, regrutovanje i
odabir radnika, upravljanje njihovom obukom i praćenjem karijere, uz stalno merenje
performansi zaposlenih i njihovog doprinosa realizaciji ukupnuog zadatka preduzeća.
Neophodno je kreiranje materijalnih i nematerijalnih mehanizama nagrađivanja, sa
ciljem bolje motivisanosti i zadržavanja pouzdanih i kvalitetnih kadrova. Nematerijalni
motivacioni činioci ne koštaju mnogo, ali mogu mnogo da doprinesu povećanju
kvaliteta ekonomije, pa je neophodno da im se posveti veća pažnja. Predmet istraživanja
ovog rada je motivacija zaposlenih nematerijalnim motivatorima za rad u funkciji
unapređenja produktivnosti. Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje značaja nematerijalnog
motivisanja radnika, kao specifične aktivnosti u operativnom menadžmentu i
menadžmentu ljudskih resursa, uz identifikovanje trendova u ovoj oblasti. Za potrebe
ovog rada sprovedeno je anketiranje zaposlenih po metodu slučajnog uzorka u tri organizacije
u Vranju, kako bi smo ispitali kako nematerijalno motivisanje radnika utiče
na njihovo zadovoljstvo i koliko im takav vid nagrađivanja znači. Rezultati do kojih
smo istraživanjem došli ukazuju na značajno učešće nematerijalnih metoda stimulacije
na unapređenje produktivnosti u organizacijama.
 
Keywords: operativni menadžment, organizacija, produktivnost, nematerijalna stimulacija,
menadžment ljuzdskih resursa