PRIMJENA FAKTORSKE ANALIZE I I- ODSTOJANJA U RANGIRANJU ZEMALJA PREMA STEPENU RAZVIJENOSTI

Article author: 
Željko Račić, Slaviša Kovačević
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

PRIMJENA FAKTORSKE ANALIZE I I- ODSTOJANJA U RANGIRANJU ZEMALJA PREMA STEPENU RAZVIJENOSTI

Abstract: Jedinstvenu klasifikaciju zemalja prema stepenu razvijenosti je teško izvršiti,
s obzirom da je sam pojam razvijenosti zemalja kompleksan i često obuhvata više aspekata,
kao što su ekonomski i socijalni aspekti. Iako ne postoji jedinstvena klasifikacija,
sa tačno definisanim indikatorima koji se mogu primijeniti na svaku zemlju i dati
relevantne podatke i pouzdanu sliku o stepenu razvijenosti zemalja svijeta, potreba
za takvom klasifikacijom je veoma izražena. Cilj rada je da se na osnovu određenog
broja makroekonomskih indikatora odredi rang lista izabranih zemalja prema stepenu
razvijenosti u 2021. godini. Za potrebe realizacije formulisanog cilja, prikazan je
postupak rangiranja i klasifikacije zemalja primjenom I-odstojanja. Metod I-odstojanja
je metod klasifikacije i rangiranja višedimenzionalnih pojava, zasnovan na odstojanju
vrijednosti između izabranih indikatora. Izbor indikatora izvršen je upotrebom
Faktorske analize (konkretno, Analize glavnih komponenti) i upotrebom statističkog
softvera SPSS (eng. Statistical Package for Social Sciences - verzija PASW Statistics
23. U ovom radu analizirane su zemlje Evropske unije. Osim zemalja Evropske unije
u analizu su uključene slijedeće zemlje: Japan, Rusija, SAD, Kanada, Velika Britanija
i Bosna i Hercegovina. Na osnovu formirane rang liste zemalja, SAD su na prvom
mjestu, slijede Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Italija, Kanada, Rusija i Japan.
Niti jedan model ne daje rješenje koje ima suštinsko, kardinalno značenje, odnosno da
se na bazi njegove primjene može zaključiti kolika je stvarna razlika u nivou razvijenosti
između posmatranih zemalja. Otuda je primjena ovih metoda ograničena na sastavljanje
rang lista nivoa razvijenosti zemalja, koji mogu da nam služe kao „kompas“
u analizi njihove razvijenost.
 
Keywords: I-odstojanje, rangiranje, faktorska analiza, analiza glavnih komponenti,
SPSS.