STIL VODSTVA I VARIJABLE OD UTJECAJA NA GRUPNO ODLUČIVANJE U PODUZEĆIMA

Article author: 
Višnja Bartolović, Goran Matijević, Lorena Ciprić
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

STIL VODSTVA I VARIJABLE OD UTJECAJA NA GRUPNO ODLUČIVANJE U PODUZEĆIMA

Abstract: U vrijeme kada se mnoge tvrtke suočavaju s ozbiljnim krizama (inflacija, problemi u funkcioniranju lanaca opskrbe, migracija radne snage, prijetnje energetskim krizama i mnoge druge), kao nužnost postavlja se pitanje kako tvrtke učiniti što fleksibilnijima izazovima, bilo vanjskim ili unutarnjim. To često zahtijeva suradnju stručnjaka iz različitih područja tvrtke za rješavanje složenih problema. Likertov participativni stil vodstva potiče sudjelovanje zaposlenika u grupnom odlučivanju i zajedničkom rješavanju problema. Poticanje zaposlenika da se angažiraju predstavlja veliki izazov za organizacije. To podrazumijeva oblikovanje specifične organizacijske kulture koja je participativna, organizacijske klime i stila ponašanja lidera koji je također participativan. U tu svrhu izrađen je upitnik na temelju kojeg je prikupljen uzorak od 125 ispitanika u trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj (KMO=.892, α <.05). Uzorak uključuje tvrtke različitih veličina, kao i ispitanike različitih obrazovnih, dobnih i rodnih razina. Ispitani su stavovi i percepcije zaposlenika o grupnom odlučivanju u tvrtkama, komunikaciji, motivaciji, ciljevima, nadzoru i utjecaju zaposlenika. Regresijska analiza dobila je varijable prediktora koje utječu na donošenje odluka grupe u tvrtkama. Predloženi model, koji statistički značajno predviđa 51,1% varijance kriterija (R2 =.527, R2 adj=.511), definira četiri varijable prediktora (sloboda odlučivanja u okviru mojih ovlasti, moja tvrtka potiče suradnju i timski rad, imam utjecaj na svog menadžera, redovito analiziramo postizanje ciljeva) koje imaju statistički značajan utjecaj na kriterijsku varijablu (“odlučujemo o ciljevima kao grupa”). Ovi nalazi imaju praktične implikacije za menadžere u tvrtkama pri oblikovanju participativne organizacijske kulture i oblikovanju participativnog stila vođenja djelatnika
 
Keywords: stil vodstva, stavovi, grupno donošenje odluka, timski rad, regresijska analiza.