UTICAJ EVROPSKIH KAMATNIH STOPA I NEIZVJESNOSTI NA EKONOMIJU BOSNE I HERCEGOVINE

Article author: 
Dragan S. Jović, Vesela Vlašković
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

UTICAJ EVROPSKIH KAMATNIH STOPA I NEIZVJESNOSTI
NA EKONOMIJU BOSNE I HERCEGOVINE

Abstract: Kanal kamatnih stopa je prohodan i evropska međubankarska kamatna stopa
utiče na bh.ekonomiju. Strana kamatna stopa najviše utiče na zaposlenost i industrijsku
proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a u manjoj mjeri na plate. Ovaj uticaj je vrlo
kratkotrajan i u prosjeku niskog je intenziteta, što bi trebao biti motiv za uvođenje novih
instrumenata bh. monetarne politike. Strana kamatna stopa nije determinanta bh.
potrošačkih cijena, pa je prema tome bh. cjenovna dinamika izvan dosega monetarne
politike ECB, a to je dodatni razlog za razvoj bh. monetarnog režima sa većim stepenom
diskrecije. U posmatranom periodu promjene u neizvjesnosti na evropskim finansijskim
tržištima nisu značajno uticale na plate, zaposlenost i potrošačke cijene u bh.
ekonomiji. Rast volatilnosti na evropskim berzama jedino se osjeti na bh industrijskoj
proizvodnji. Ona ne opada odmah, veće naknadno, intezivno i dugotrajno. Relativno
nizak i kratkotrajan uticaj evropskih finansijskih tržišta na bh. ekonomiju ukazuje na
razliku u bh. i evropskom poslovnom ciklusu iz čega proizilazi potreba daljeg razvoja
bh. monetarne politike.
 
Keywords: kamatna stopa, monetarna politika, prenosni mehanizam, ekonomski
šok, VAR.