UTICAJ INFLACIJE NA PORESKE PRIHODE U REPUBLICI SRBIJI

Article author: 
Aleksandar Đukić, Živana Kljajić, Višnja Kojić
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

UTICAJ INFLACIJE NA PORESKE PRIHODE U REPUBLICI SRBIJI

Abstract: Javni prihodi predstavljaju najveći udio u prihodima jedne države. Odnosno,
predstavljaju prihode koje država ostvaruje svojom ekonomskom aktivnošću, finansijskom
suverenošću. Prihode koji se kontinuirano ili periodnično naplaćuju, uz čiju pomoć
država sakuplja i akumulira svoju ekonomsku snagu. Problem istraživanja će dati
odgovor da li i u kojoj mjeri inflacija utiče na poreske prihode Republike Srbije. Tokom
posmatrane godine inflacija je doživjela značajne oscilacije uslijed dešavanja na svjetskom
tržištu, koje je imalo uticaj i na Republiku Srbiju. Cilj rada je da se ispita na koji
način promjena visine inflacije utiče na visinu ukupnih prihoda u Republici Srbiji u
periodima od januara do jula 2022.godine. Za tumačenje dinamike uticaja inflacionih
oscilacija upotrijebljeni su sekundarni podaci iz sljedeće baze podataka: CeicData,
Worldbank, Eurostat izvaničnih podataka Ministarstva finansija Republike Srbije.
Istražili smo odnos između visine inflacije i ukupnih prihoda kroz analizu jednostukog
linearnog modela regresije i naučno dokazali na koji način inflacija utiče na nivo poreskih
prihoda.Rad je organizovan u četiri cijeline na sljedeći način: nakon pregleda
literature, izloženi su podaci i metodologija studije, četvrti dio je usmjeren na rezultate
istraživanja, a posljednji dio posvećen je zaključcima.Dobijeni rezultati istraživanja
dokazali su da postoji jaka korelaciona veza između visine inflacije i nivoa poreskih
prihoda, koeficijenti pokazuju da postoji linearna povezanost i neprekidna normalna
distribucija podataka posmatranih tokom tekuće 2022. godine po mjesecima.
 
Keywords: Porezi, prihodi, inflacija, tržište, nestabilnost