UTICAJ RLAH-A NA POSLOVANJE TELEKOM OPERATERA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

Article author: 
Radmila Bojanić, Slađana Babić; Ružica Đervida
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

UTICAJ RLAH-A NA POSLOVANJE TELEKOM OPERATERA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

Abstract: U eri opšte globalizacije i tranzicije, pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji se smatra strateškim prioritetom. Proces pravne harmonizacije i prihvatanja evropskih standarda podrazumijeva opsežne unutrašnje reforme, opštu konsolidaciju sistema, snažniji privredni razvoj i intenzivnije vanjskopolitičko djelovanje u oblastima koje utiču na dinamiku odnosa BiH i EU. Perspektiva članstva u EU izuzetno je snažan podsticaj za nastavak već započetih reformi u BiH i pokretač procesa koji treba da omogući stvaranje ekonomske, pravne, organizacione i socijalne strukture sposobne za djelovanje u skladu s pravilima EU (Strategija integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju, 2016). Osiguranje nediskriminirajućeg pristupa telekomunikacionim uslugama i njihov visok kvalitet po pristupačnim cijenama čine jednu od osnova politike razvoja BiH društva i zaštite interesa građana BiH. Globalne mjere za provođenje takve politike su: liberalizacija tržišta telekomunikacija, poticaj razvoja sektora telekomunikacija i osiguranje mjera efikasne kontrole s ciljem zaštite prava korisnika i smanjenja barijera za ulazak novih operatera (Strategija integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju, 2016). Predmet istraživanja u ovom radu jeste sagledavanje uticaja aktuelne Uredbe EU o roaming-u na telekomunikaciono tržište Bosne i Hercegovine, odnosno poslovne prihode telekom operatora od usluga mobilne telefonije, kao i korisničko iskustvo vazano za korišćenje usluga u roaming-u. Osnovno pitanje koje se postavlja je: Kako kompanije koje posluju u oblasti telekomunikacija prilagođavaju svoje cijene i uslove poslovanja, postavljenim zahtjevima EU? Koja su iskustva primjene ovih odredbi u zemljama EU? Da li se mogu preduzeti neke mjere u kontekstu održanja poslovanja i na koji način komunicirati sa korisnicima kojih se navedene promjene direktno tiču, u pozitivnom kontekstu? Cilj istraživanja je sagledati efekat uticaja primjene Odluke Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Agencija) o cijenama usluga roaming-a u javnim mobilnim komunikacionim mrežama, kojom se propisuje obaveza utvrđivanja maksimalnih cijena usluga roaming-a i terminacije regulisanih poziva u roaming-u u javnim mobilnim komunikacionim mrežama.
 
Keywords: prihod, tržište telekomunikacija, roaming, RLAH