UTICAJ ZAKONSKOG SISTEMA ZA REGISTRACIJU I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA NA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Article author: 
Driton Muharremi, Vladimir Stojanović
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

UTICAJ ZAKONSKOG SISTEMA ZA REGISTRACIJU I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA NA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Abstract: Pravni sistem u Bosni i Hercegovini je veoma složen, te kao takav ima negativan
uticaj na razvoj preduzetništva. Registracija privrednih društava u razvijenim
državama traje jedan dan, u Bosni i Hercegovini je potrebno i do mjesec dana. Ovaj
proces je diretno vezan za direktne strane investicije, kojih u Bosni i Hercegovinu u
poređenju npr. sa Srbijom ima i do deset puta manje. Ovaj rad će biti baziran prema
istraživanju teorijskog dijela koja je procedura registracije firme u pitanju, kako za
domaće, tako i za strane državljane, kao i potrebni vremenski period za registraciju.
Također, pored teorijskog dijela, u radu će biti i istraživački dio, na osnovu dostupnih
podataka, te koji su to parametri koji utiču na razvoj preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Razvoj preduzetništva u velikoj mjeri utiče od domaćih i stranih investitiora, ali
i stvorene klime i ambijenta rada. Upravo su ovo varijable koje će se uzeti u obzir pri
analizi mjerenju uticaja određenih parametara na razvoj preduzetništva. Nezaobilazna
varijabla u analizi je zakonska procedura registracije i poslovanja kompanija. Ovaj
segment igra veliku ulogu kod domaćih i stranih investitora. Upravo će analiza pokazati
u kojoj mjeri iste utiču na razvoj preduzetništva. Regresiona analiza je ponudila
različite koeficijente uticaja određenih varijabli, što u konačnici postavlja prioritete
kod realizacije određenih poslovnih barijera. Zavisna varijabla je razvoj privrednih
društava u BiH (RPD), dok su nezavisne složen sistem administracije(SSA), visoki parafisikalni
nameti (VPN), nizak stepen ulaganja države u preduzetništvo (NSU) i nedovoljan
stepen stranih investicija (NSI). Cilj ovog rada je istražiti i na naučno utemeljen
način utvrditi koliko složena zakonska regulativa ima uticaj na razvoj preduzetništva u
Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir i druge poslovne barijere, zavisno od dostupnih
sekundarni podataka. Postavljena hipoteza glasi da složeni sistem registracije privrednih
društava ima negativan uticaj na razvoj preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
 
Keywords: Registracija privrednih društava, zakonski okvir, model, preduzetništvo,
analiza kompanija